Fy­ra av tio om­kom­na bil­fö­ra­re sak­na­de bäl­te

Bohusläningen - - Sverige -

SVE­RI­GE: För få an­vän­der bil­bäl­te om må­let om fär­re dö­da­de i tra­fi­ken ska nås, en­ligt nya siff­ror från Na­tional­för­e­ning­en för tra­fik­sä­ker­he­tens främ­jan­de, NTF.

För att må­let om högst 220 dö­da­de i tra­fi­ken år 2020 bör bäl­te­san­vän­dan­det i lan­det lig­ga på 97 pro­cent, men siff­ran lig­ger just nu kvar på 95 pro­cent.

Trots den re­la­tivt hö­ga an­vänd­ning­en sak­na­de 39 pro­cent av om­kom­na per­son­bils­fö­ra­re bäl­te un­der för­ra året.

An­vänd­ning­en av bil­bäl­te va­ri­e­rar dess­utom kraf­tigt i lan­det, en­ligt NTF. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.