An­ta­let stro­ke­fall fort­sät­ter att mins­ka

Bohusläningen - - Sverige -

SVE­RI­GE: An­ta­let svens­kar som drab­bas av stro­ke fort­sät­ter att mins­ka. För­ra året in­sjuk­na­de 25800 per­so­ner i Sve­ri­ge, vil­ket var un­ge­fär 600 fär­re än året dess­förin­nan, vi­sar sta­tistik från So­ci­al­sty­rel­sen.

Även död­lig­he­ten i sjuk­do­men går ner. Mel­lan 2002 och 2017 mins­ka­de död­lig­he­ten per 100 000 in­vå­na­re med un­ge­fär 40 pro­cent, för bå­de kvin­nor och män. För­ra året dog un­ge­fär 6 500 per­so­ner av stro­ke. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.