Der Mer­kel

Bohusläningen - - Världen - PONTUS AHLKVIST/TT LARS PEDERSEN/TT ELISA AMORELLI/TT

Ibland har Kramp-kar­ren­bau­er eti­ket­te­rats som en ”Mi­ni-mer­kel”.

– Jag har läst myc­ket om vad jag är och vem jag är. ”Mi­ni”, en ko­pia, ba­ra li­te ”mer av det­sam­ma”. Kä­ra de­le­ga­ter, jag står fram­för er som jag är och som li­vet har for­mat mig och jag är stolt över det, sa­de AKK i ett eld­fängt tal till kon­gres­sen.

RUTGER LINDAHL, pro­fes­sor i stats­ve­ten­skap vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet, är in­te för­vå­nad över re­sul­ta­tet. Dä­re­mot är han oro­ad över att det var så tajt mel­lan Merz och Kramp-kar­ren­bau­er.

– Det vi­sar ju på splitt­ring­en i par­ti­et. Det är ing­en tve­kan om att det kom­mer att fort­sät­ta en kamp om par­ti­ets val­platt­form in­för näs­ta för­bunds­dags­val.

Kramp-kar­ren­bau­er är en ”Mer­ke­li­an” , kon­sta­te­rar Lindahl:

– Ide­o­lo­giskt så kom­mer hon in­te att änd­ra CDU på nå­got sätt.

In­nan av­gö­ran­det fick den av­gå­en­de le­da­ren Mer­kel stå­en­de ova­tio­ner i mäss­hal­len i Ham­burg och en nio mi­nu­ter lång ap­plåd. Någ­ra de­le­ga­ter höll upp skyl­tar med tex­ten ”Dan­ke, Che­fin” – tack, che­fen.

– Det har va­rit ett stort nö­je för mig. Det har va­rit en ära, sa­de en märk­bart rörd Mer­kel.

Ke­mis­ten, upp­växt i Öst­tyskland, tog 2000 över ord­fö­ran­de­pos­ten i CDU. 18 år se­na­re läm­nar hon över ett an­nat krist­de­mo­kra­tiskt par­ti till AKK.

San­no­lik­he­ten för att Mer­kel stan­nar kvar som för­bunds­kans­ler till 2021 när för­ord­nan­det går ut har ökat i och med att AKK er­sät­ter hen­ne, skri­ver ny­hets­by­rån AFP mot bak­grund av att Kramp-kar­ren­bau­er all­mänt an­ses va­ra Mer­kels hand­ploc­ka­de ”kron­prin­ses­sa”. * CDU – Christ­li­ch De­mo­kratische Uni­on Deutschlands – är ett krist­de­mo­kra­tiskt par­ti i Tyskland. Par­ti­et är ett av lan­dets tra­di­tio­nellt do­mi­ne­ran­de par­ti­er. Det and­ra är So­ci­al­de­mo­kra­ter­na (SPD).

* CDU leds se­dan 2000 av Ang­e­la Mer­kel. På lis­tan över ti­di­ga­re par­ti­le­da­re finns bland and­ra för­bunds­re­pu­bli­kens förs­te le­da­re Kon­rad Ade­nau­er och åter­för­e­nings­kans­lern Hel­mut Kohl.

* Po­li­tiskt är CDU ett brett, all­män­bor­ger­ligt par­ti med en kris­ten grund­syn. Par­ti­et fö­re­språ­kar ”so­ci­al mark­nads­e­ko­no­mi” och finns re­pre­sen­te­rat i al­la tys­ka för­bunds­län­der för­u­tom Bay­ern, där man har ett val­tek­niskt sam­ar­be­te med CSU, som of­ta lig­ger nå­got till hö­ger om CDU.

* Va­let till för­bunds­da­gen 2017 blev ett fi­asko för CDU, vil­ket för­stärkt par­ti­ets in­re spän­ning­ar. Se­dan flyk­ting­kri­sen 2015, då Mer­kel in­tog en mer li­be­ral håll­ning än de fles­ta av si­na Eu-kol­le­ger, har hon ifrå­ga­satts allt mer öp­pet, in­te minst från par­ti­ets hö­ger­flank.

Bild: MARKUS SCHREIBER/TT

par­ti­kon­gres­sen i Ham­burg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.