Kli­mat­vän­lig re­sa i

Bohusläningen - - Konsument - MAR­TI­NA NYHLIN kon­su­[email protected]

Tu­ris­men är en starkt bi­dra­gan­de or­sak till den glo­ba­la upp­värm­ning­en. Men det be­ty­der in­te att man mås­te slu­ta re­sa – ba­ra re­sa an­norlun­da. Vi tip­sar om hur du bo­kar en kli­mat­vän­li­ga­re se­mes­ter i vin­ter.

RE­SOR:

Många vill re­sa kli­mats­mart, men det har länge sak­nats enk­la sätt att mä­ta sin re­sas kli­mat­på­ver­kan. Som ett led i att mins­ka re­gi­o­nens ut­släpp star­ta­de Väst­ra Gö­ta­land i år en se­mester­kal­ky­la­tor. På si­dan kli­mats­mart­se­mes­ter.se kan man själv skri­va in an­tal re­se­nä­rer, startort och res­mål och räk­na på kol­di­ox­id­ut­släp­pen.

– Att väl­ja att in­te fly­ga gör stor skill­nad, sä­ger Fred­rik Warberg, pro­jekt­le­da­re för Kli­mats­mart se­mes­ter.

Kal­ky­la­torn är gi­vet­vis in­te exakt, men ger en stark fing­er­vis­ning om re­sans mil­jöpå­ver­kan. Det går även att by­ta färd­me­del, driv­me­del för bil, bo­en­de­typ och så vi­da­re för att se vad oli­ka val gör för skill­nad.

– För­u­tom färd­sätt gör ock­så bo­en­det skill­nad. Ho­tell har of­ta sto­ra, ener­gikrä­van­de ge­men­sam­ma ut­rym­men och att bo på Airb­nb, vand­rar­hem el­ler i stu­ga mins­kar ut­släp­pen, sä­ger Fred­rik Warberg.

En god­tag­bar re­sa an­ses en­ligt se­mester­kal­ky­la­torn lig­ga på mind­re än 250 ki­lo kol­di­ox­id­ut­släpp per per­son för he­la re­san. Det är rim­ligt i för­hål­lan­de till Pa­ris­av­ta­lets mål att var­je per­son ska släp­pa ut högst 1,7 ton kol­di­ox­id per per­son och år.

SE­MESTER­KAL­KY­LA­TORN räk­nar ut att en Thai­lands­re­sa från Gö­te­borg med fjor­ton nät­ter på ho­tell mot­sva­rar mer än 1,75 gång­er så myc­ket ut­släpp som Pa­ris­av­ta­lets ran­son. För sam­ma kol­di­ox­id­bud­get kan gö­te­bor­ga­ren re­sa fram och till­ba­ka med tåg till Split i Kro­a­ti­en 13 gång­er och bo i en lä­gen­het.

Så här års bo­kar många skid­se­mes­ter till en sla­lo­man­lägg­ning med pist­ma­ski­ner och snö­ma­ski­ner. Hur kli­mats­mart är det? En­ligt Svens­ka ski­dan­lägg­ning­ars or­ga­ni­sa­tion SLAO har snö­till­verk­ning­en kraf­tigt ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­rats se­dan

70-ta­let och många av or­ga­ni­sa­tio­nens an­lägg­ning­ar körs i dag på el från för­ny­el­se­ba­ra käl­lor.

Fred­rik Warberg från Kli­mats­mart se­mes­ter ska snart stu­de­ra skidor­ters ut­släpp, men tror re­dan i dag att det är re­san till skidor­ten som på­ver­kar mil­jön mest.

– Att åka i en full­pac­kad bil el­ler ta tå­get gör stor skill­nad mot att fly­ga till skidor­ten, sä­ger han.

Fred­rik Warberg har själv in­te flu­git på 14 år, men än­då all­tid haft trev­li­ga se­mest­rar sä­ger han. Bland an­nat många ski­d­re­sor med tåg till Frans­ka Al­per­na.

” Vi bor i Sve­ri­ge och flyget har stor mil­jöpå­ver­kan” FRED­RIK WARBERG,

Kli­mats­mart se­mes­ter

– Att gli­da hem från skidor­ten med frans­ka os­tar och vin i ku­pén och se Ju­ra­ber­gen pas­se­ra för­bi är myc­ket trev­li­ga­re än att kläm­ma sig in i ett trångt flyg­plan, sä­ger han.

Att ta sig till so­len med tåg på som­ma­ren går bra, men på vin­tern blir det för­stås myc­ket svå­ra­re, om man in­te vill va­ra bor­ta fle­ra må­na­der.

– Men jag tän­ker att vi fak­tiskt får ac­cep­te­ra vå­ra be­gräns­ning­ar. Vi bor i Sve­ri­ge och flyget har stor mil­jöpå­ver­kan. Då är det som det är. Vi får lä­ra oss att bör­ja läng­ta till som­ma­ren igen, sä­ger Fred­rik Warberg. Skid­se­mes­ter Gö­te­borg - Åre (Sve­ri­ge) Skid­se­mes­ter Gö­te­borg - Zell am See (Ös­ter­ri­ke)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.