Vit­löks­dof­tan­de pas­ta och fa­vo­rit­ka­ka i re­pris

Bohusläningen - - Misans Mat -

”Till fi­kat blir det väl­dans lätt att tyc­ka att det bor­de fin­nas i Oscar för bäs­ta bak­verk ock­så …”

I re­gis­sö­ren Mar­tin Scor­se­ses film ”Maf­fi­a­brö­der” (”Good­fel­las”) finns det en episk scen där ett gäng maf­fi­a­gub­bar för­dri­ver ti­den i fäng­el­set ge­nom att sit­ta och pra­ta om mat­lag­ning och småtjaf­sa om hur man gör den per­fek­ta pas­tas­å­sen. Att ha ihjäl män­ni­skor är en bag­gis, men att slar­va vid spi­sen är en döds­synd.

Me­dan de and­ra snac­kar sit­ter Paul ”Pau­lie” Ci­ce­ro och hyv­lar en vit­löks­klyf­ta med rak­blad. Syf­tet? Att få ski­vor­na så tun­na att de näs­tan är ge­nom­skin­li­ga och se­dan ba­ra smäl­ter i stek­pan­nan.

Rak­bla­det får va­ra i mitt kök, men jag ski­var hell­re vit­lök än pres­sar den.

SÅ HÄR ÅRS be­hö­ver to­ma­ter­na få sig en om­gång. Jag vill in­te va­ra ut­an dem vin­ter­tid, men kanske in­te all­tid äta dem färs­ka. Jag har en su­per­b­ra pas­ta­rätt där man ugns­ros­tar dem i stäl­let och ser­ve­rar dem med smu­lad fe­ta­ost. Här är en an­nan en va­ri­ant där man smac­kar på med buf­fel­moz­za­rel­la istäl­let. Den är in­te li­ka krä­mig som bur­ra­tan och in­te li­ka häf­tig som den rök­ta moz­za­rel­lan sca­mo­za, men till­räck­ligt yum­my för att gö­ra mig sa­lig ihop med ett glas rött en fre­dag­kväll.

Här har jag valt att an­vän­da pap­pa­rel­le – bred band­pas­ta – men det fun­kar såklart li­ka bra med van­lig spa­get­ti.

AL­LA SOM GIL­LAR att la­ga mat och ba­ka har si­na fa­vo­ri­ter. Ef­tersom de­cem­ber är en saff­ransmå­nad och man (i al­la fall jag…) gans­ka snabbt ledsnar på lus­se­kat­ter till fi­kat be­stäm­de jag mig fak­tiskt ör att kö­ra en fa­vo­rit i re­pris. Jag ha­de re­dan bå­de färs­ka röd­be­tor i ky­len och val­nöt­ter i skå­pet och blev ba­ra toksu­gen på att gö­ra syst­rar­na Ei­sen­mans smar­ri­ga röd­betska­ka med saff­rans­gla­syr.

Röd­be­tan ska­lar och ri­ver man i ett huj, res­ten hand­lar om att grov­hac­ka val­nötskär­nor­na och i prin­cip geg­ga ihop al­la in­gre­di­en­ser i en skål in­nan man häl­ler sme­ten i en form. När ka­kan gräd­dats och är kall brer man på gla­sy­ren.

TILL FI­KAT BLIR det väl­dans lätt att tyc­ka att det bor­de fin­nas i Oscar för bäs­ta bak­verk ock­så …

Bild: ULLAMI NYHUUS

SMAKBOMB. Ugns­ros­ta­de to­ma­ter, vit­lök och pesto sät­ter sprutt på pas­tan. Lätt­la­gat käk, dess­utom.

PIGGAR UPP MATEN. Att ugns­ros­ta to­ma­ter är ett sätt att få mer smak ur dem vin­ter­tid. De ock­så väl­digt go­da att ha i en sal­lad.

MYC­KET OST. Ny­ri­ven par­me­san ska man in­te snå­la med. Se helst till att pas­tan är all­de­les ry­kan­de ny­kokt – då blir re­sul­ta­tet bäst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.