Skred­säk­ring vid Smår­öd för­se­nad

Bohusläningen - - Oss Emellan -

9 DE­CEM­BER 2008. Ar­be­tet med att skred­säk­ra om­rå­det vid Tas­ke å och grä­va 300 me­ter ny åfå­ra blir in­te fär­digt i år som pla­ne­rats. Den reg­ni­ga hös­ten har för­se­nat projektet som vän­tas bli klart i mars näs­ta år.

Me­ter för me­ter tug­gar sig gräv­ma­ski­ner­na ner i le­ran och jor­den längs Tas­ke å ute vid Smår­öd. Up­pe på E6 su­sar tra­fi­ken för­bi och in­te myc­ket på­min­ner läng­re om det sto­ra skre­det för snart två år se­dan.

För­u­tom att en stor bit av E6 för­svann vid ra­set kom även Tas­ke å att drab­bas. En pro­vi­so­risk åfå­ra fick grä­vas för att vatt­net skul­le få ett ut­lopp.

Men res­ten av åter­ställ­nings­ar­be­te­na fick vän­ta. Det­ta till för­mån för mer an­ge­läg­na in­sat­ser som att åter­upp­byg­ga vägen och Bo­hus­ba­nan.

Ne­re i ra­vi­nen, där Tas­ke å vind­lar fram ge­nom ter­räng­en, rå­der in­ten­siv ak­ti­vi­tet. Dump­rar kör i skyt­tel­tra­fik, ful­las­ta­de med ler­mas­sor.

Allt som allt ska 10 000 ku­bik­me­ter grä­vas upp och frak­tas i väg nå­gon kilo­me­ter sö­derut. Där läggs mas­sor­na på en lant­bru­ka­res åker. När al­la mas­sor är på plats ska den ha höjts med en och en halv me­ter.

Lennart Jo­hans­son och Bo Os­kars­son job­bar som bygg­le­da­re ute i Smår­öd. Den först­nämn­de är in­hyrd kon­sult me­dan den and­re är an­ställd av Väg­ver­ket.

Ut­ö­ver dem har en­t­re­pre­nö­ren Pe­ab ett ti­o­tal man som nu ut­för de åter­stå­en­de ar­be­te­na.

– Vi på­bör­ja­de ar­be­te­na i ok­to­ber, be­rät­tar Bo Os­kars­son. En­ligt den ur­sprung­li­ga tids­pla­nen skul­le vi bli kla­ra till års­skif­tet. Men på grund av då­ligt vä­der så har ar­be­tet bli­vit för­se­nat. Vi räk­nar nu med att va­ra fär­di­ga i feb­ru­a­ri­mars näs­ta år.

Och när Väg­ver­kets och Pe­abs per­so­nal är kla­ra åter­står en­dast för Ban­ver­ket att skred­säk­ra cir­ka 300 me­ter längs Bo­hus­ba­nan. Det ar­be­tet be­räk­nas va­ra klart näs­ta som­mar.

Lennart Jo­hans­son be­rät­tar om det kom­pli­ce­ra­de och tidsö­dan­de job­bet med Tas­ke å.

– Vi har grävt cir­ka 300 me­ter ny åfå­ra som höjts cir­ka en me­ter. Få­ran är ero­sions­skyd­dad med na­tursten och vi har lagt ut vand­rings­hin­der för lax­ö­ring­en på fle­ra stäl­len.

To­talt är det cir­ka 700 me­ter av ån som ska grä­vas om, ges ny sträck­ning och ero­sions­säk­ras. Dess­utom byggs tryck­ban­kar på fl era stäl­len. Åfå­ran har ock­så slän­tats ut på någ­ra par­ti­er för att tillå­ta sto­ra vat­ten­mäng­der att pas­se­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.