Fjär­de ra­ka i sik­te för Kropps her­rar

Bohusläningen - - Sport - CHRIS­TER LINDGREN

Bor­ta går det trögt för Kropps, hem­ma bru­kar det gå bätt­re. I slutän­dan gäl­ler det att sum­man lan­dar på plus. På sön­dag kan la­get ta fjär­de ra­ka hem­ma­se­gern.

En av dem som ska lö­sa den ek­va­tio­nen är Olof de Blanche.

19-åring­en kom till Uddevalla se­dan KFUM Troll­hät­tan lagt ned hans ung­dom­slag. Han och två kom­pi­sar pend­la­de för att trä­na och spe­la med Kropps och ef­ter nå­got år kom han in på Uddevalla eli­tid­rotts­gym­na­si­um. Där, på den na­tur­ve­ten­skap­li­ga lin­jen, vi­sa­de han bland an­nat prov på an­nan kompetens, näm­li­gen i ma­te­ma­tik där be­ty­get var minst sagt bra.

– Helt okej. Det är nog stör­re chans att jag ibland räk­nar fel på hand­bolls­pla­nen, sä­ger han med ett skratt.

Nu är han en av fle­ra lo­van­de ju­ni­o­rer som ta­git plats i Kropps A-lag och som ge­men­samt och på lång sikt tar kliv fram­åt.

– Det finns ju myc­ket mer att ge i det här la­get, men vi får se när kan blom­ma ut som lag. Det är ett gott gäng och det finns myc­ket att lä­ra av kil­lar som An­ders Al­freds­son, sä­ger de Blanche.

DET SE­NAS­TE ÅREN har han stärkt fy­si­ken och in­för sä­songs­star­ten såg det myc­ket bra ut. Då drab­ba­des han av en fot­ska­da och även sjuk­dom som höll ho­nom från pla­nen i fle­ra vec­kor. Nu är han till­ba­ka och gjort tolv mål i de tre se­nas­te mat­cher­na. Spel­ti­den ger vär­de­full ru­tin för att kla­ra av upp­gif­ter­na i så­väl an­fall som för­svar.

– I de mat­cher­na har vi haft en del spe­la­re bor­ta så då har jag ju tving­ats att ta plats, sä­ger han

– Jag be­hö­ver bli bätt­re på kon­cent­ra­tio­nen, att ta rätt be­slut och bli mer tak­tiskt, men det kom­mer ge­nom att spe­la mer, sä­ger han

I sön­dags­mat­chen tror han på se­ger och trä­na­ren Gun­nar Blom­bäck har sam­ma för­hopp­ning. Han vill ock­så se mer av Olof de Blanche.

– Han är ung och det tar en stund att växa in i det­ta, men det finns ka­pa­ci­tet som vi ska ploc­ka fram. Han får gär­na ta för sig, sty­ra och stäl­la li­te mer, men det kom­mer med er­fa­ren­he­ten. Se­gern se­nast gav po­si­tiv ener­gi. – Jag tyc­ker det såg bra ut. In­te minst var det bra att få fart på kont­rings­spe­let. Det är vik­tigt att ta po­äng så vi ska va­ra tag­ga­de på sön­dag, sä­ger Blom­bäck in­för sön­dags­mö­tet med Sköv­de HP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.