Sva­ne ny­sat­sar på tje­jer och in­teg­ra­tion

Bohusläningen - - Sport - CHRIS­TER LINDGREN 0522-992 01 [email protected]­husla­ning­en.se

”Det fat­tas verk­sam­het för tje­jer här up­pe.”

IK Sva­ne i Uddevalla var för många år se­dan en pi­on­jär­för­e­ning in­om dam­fot­bol­len i Bo­hus­län. Nu görs ett re­jält om­tag – med fo­kus på unga tje­jer och in­teg­ra­tion.

Sva­ne har, ut­an fram­gång, gjort fle­ra för­sök att loc­ka unga tje­jer. Of­ta har det fal­lit på grund av brist på le­da­re med rätt kompetens.

– Det har bli­vit fel var­je gång även om in­ten­tio­ner­na va­rit go­da har spe­la­re och le­da­re in­te fått det stöd av för­e­ning­en som de be­hövt, sä­ger Mi­kael Wi­re­by, Bo­hus­läns fot­boll­för­bund (BFF), som den här gång­en ska stöt­ta för­e­ning­en som en pro­jekt­le­da­re.

MED BFF:S HJÄLP ska för­e­ning­en gör en om­struk­tu­re­ring, bland an­nat ge­nom att bli en di­plo­me­rad för­e­ning och där­med ock­så få en bätt­re struk­tur, en för­ny­el­se av le­dar­ska­pet och för­äld­ra­ut­bild­ning i svenskt för­e­nings­liv.

Sats­ning­en på tjej­fot­boll och in­teg­ra­tion möj­lig­görs ge­nom eko­no­miskt stöd från svens­ka fot­boll­för­bun­det via spon­sor­pro­jek­tet ”Al­la är oli­ka - oli­ka är bra”. Där an­sök­te Sva­ne om peng­ar och fick 75 000 kro­nor - mest i Västsve­ri­ge. Allt öron­märkt till flick­verk­sam­he­ten.

Förs­ta del­må­let blir en fot­bolls­sko­la Ef­ter någ­ra för­sök gör Sva­ne med ord­fö­ran­den Ti­bor Ba­ra­bas ett om­tag med flick­fot­boll.

på Hov­hults­sko­lan med start ef­ter ny­år som en del av pro­jekt­må­let att byg­ga verk­sam­he­ten från grun­den och där­med med flick­fot­boll från åt­ta års­ål­dern. I da­gar­na går det ut in­for­ma­tion till de ak­tu­el­la sko­lor­na.

Klub­ben vill kun­na er­bju­da sam­ma sport­möj­lig­he­ter för tje­jer­na som kil­lar­na får på Kam­rat­går­den hos IFK Uddevalla.

– Det fat­tas verk­sam­het för tje­jer här up­pe, men un­der­la­get finns för bå­de fot­boll och fut­sal, sä­ger IK Sva­nes ord­fö­ran­de Ti­bor Ba­ra­bas.

– Men för att få till verk­lig in­teg­ra­tion

vill vi ju att al­la unga tje­jer i de nor­ra stads­de­lar­na ska kän­na sig väl­kom­na till oss för en vet­tig fri­tids­sys­sel­sätt­ning, sä­ger han

IK RÖSSÖ OCH Her­restads AIF är de do­mi­ne­ran­de dam­fot­bolls­för­e­ning­ar­na i Uddevalla, men för många av tje­jer­na och de­ras för­äld­rar bo­en­de i nor­ra de­len av Uddevalla in­ne­bär det svå­rig­he­ter, till ex­em­pel i form av re­sor.

– Om tre år ska vi ha fle­ra års­kul­lar och på så sätt få kon­ti­nu­i­tet och för­äld­ra­en­ga­ge­mang. Med Mi­kael Wi­re­bys hjälp kom­mer vi ock­så att TI­BOR BA­RA­BAS ord­fö­ran­de i Sva­ne kun­na und­vi­ka hin­der och fall­gro­par för vå­ra mål, sä­ger Ba­ra­bas.

I den nu­va­ran­de verk­sam­he­ten finns ett gäng ton­årstje­jer. På pojk­si­dan har klub­ben svårt att kon­kur­re­ra med IFK Uddevalla, men än­då finns ett 20-tal 14-åri­ga kil­lar som ock­så ska in­klu­de­ras i den pånytt­föd­da ung­doms­verk­sam­he­ten.

– Med des­sa två ton­årslag och en fot­bolls­sko­la finns en grund att byg­ga på, sä­ger Mi­kael Wi­re­by

Den eg­na an­lägg­ning­en och klubbgår­den Sva­nestu­gan blir en vik­tig bas.

– Men nu gäl­ler det att sy­nas i om­rå­det. In­te ba­ra sit­ta i klubb­stu­gan och vän­ta på att folk ska kom­ma, kon­sta­te­rar Mi­kael Wi­re­by.

Även Torp GOIF på Orust fick 50 000 för sitt pro­jekt om vär­de­grunds­ar­be­te med nam­net ”Med li­vet som spel­plan”

Bild: HÅ­KAN FREDRIKSSON

FINNS PO­TEN­TI­AL. Un­der­lag och po­ten­ti­al finns och nu ska Sva­ne bli den själv­kla­ra va­let för tje­jer som vill spe­la fot­boll och fut­sal i nor­ra Uddevalla.

Bild: JONAS TOBIN

NYSTART.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.