Sund­blad blir Årets med­lem

Bohusläningen - - Sport -

FOT­BOLL: Sva­ne Kam­rat­för­e­ning har tra­di­tions­en­ligt ut­sett Årets med­lem. För­e­ning­en har för året 2018 en­häl­ligt be­slu­tat att ge ut­mär­kel­sen till Pe­ter Sund­blad.

I mo­ti­ve­ring­en står att lä­sa att: ”Pe­ters en­ga­ge­mang i för­e­ning­en bör­ja­de i sam­band med att so­nen bör­ja­de spe­la i för­e­ning­en och är se­dan ett an­tal år med i sty­rel­sen och han lägger ner ett myc­ket gott ar­be­te i sam­band med A-la­gets hem­ma­mat­cher och dess ar­range­mang, som spea­ker bland an­nat. Han är ock­så en hän­gi­ven sup­por­ter som säl­lan mis­sar en bor­t­a­match.”

– Pe­ter Sund­blad är en myc­ket vär­dig mot­ta­ga­re av ut­mär­kel­sen, som är den 58:e i ord­ning­en och kom­mer att de­las ut på för­e­ning­ens års­mö­te i feb­ru­a­ri 2019, sä­ger ord­fö­ran­den Per-olof Jo­hans­son.

” Jag gil­lar att gå på mag­käns­la och den sä­ger att IFK Uddevalla är det bäs­ta al­ter­na­ti­vet just nu”

NAN­NA JANS­SON

fut­sal­spe­la­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.