Dort­mund stor­mar fram in­för der­byt

Bohusläningen - - Sport - BUN­DE­S­LI­GA JIMMY EWERTSSON [email protected]

Mål i mäng­der och seg­rar som le­ve­re­ras på lö­pan­de band. Obe­seg­ra­de Bo­rus­sia Dort­mund stor­mar fram i Bun­de­s­li­ga med sik­tet in­ställt på att bry­ta Bay­ern Mün­chens in­hems­ka do­mi­nans. I ef­ter­mid­dag ställs Lu­ci­en Fav­res mål­gla­da gäng mot är­ke­ri­va­len Schal­ke 04 i Re­vi­er­der­byt, en av Eu­ro­pas he­tas­te mat­cher. – Det finns två mat­cher som är vik­ti­ga­re än någ­ra and­ra un­der året, och det är de mot Schal­ke, sä­ger Dort­munds lag­kap­ten Mar­co Reus.

Ef­ter det tur­bu­len­ta av­slu­tet med Tho­mas Tuchel och fjol­å­rets fi­asko­sä­song un­der Pe­ter Bosz och Pe­ter Stö­ger, som som slu­ta­de med att Bo­rus­sia Dort­mund gick från ti­tel­pre­ten­dent till att med en hårs­mån ta en Cham­pi­ons Le­a­gue-plats, är stäm­ning­en nu­me­ra som för­bytt på West­fa­len­sta­di­on där skratt och le­en­den kom­mit att bli pre­cis li­ka fre­kvent fö­re­kom­man­de som mål och seg­rar när Dort­mund stor­mat fram i Bun­de­s­li­ga.

MED MER ÄN en tred­je­del av sä­song­en spe­lad är Dort­mund fort­fa­ran­de obe­seg­rat och top­par li­gan, sju po­äng fö­re två­an Bo­rus­sia Mön­cheng­lad­bach och nio fö­re Bay­ern Mün­chen.

Man­nen som till stor del mås­te till­skri­vas för­vand­ling­en he­ter Lu­ci­en Fav­re. Den lug­na och lätt till­ba­kadra­ga schwei­za­ren från den lil­la bergs­byn Saint-bart­hé­le­my skul­le kun­na ses som en ud­da få­gel som trä­na­re för en klubb från det mull­ran­de och stolt in­du­stri­tä­ta Ru­hr­om­rå­det, men Fav­re har med sin de­talj­nog­grann­het och tak­tis­ka skick­lig­het fått ut det mesta av Bo­rus­sia Dort­munds ta­lang­ful­la trupp och trans­for­me­rat de svart­gu­la till ett dy­na­miskt och se­värt lag som le­ve­re­rar po­äng och mål i mäng­der.

ALEX­AN­DER ISAK MÅ sit­ta fast­fru­sen i frys­box­en, men Fav­re har fått unga ta­lang­er som Dan-ax­el Za­ga­dou, Ach­raf Ha­ki­mi, Ma­nu­el Akan­ji, Ab­dou Di­al­lo, Mah­moud Da­houd och Jacob Bru­un Lar­sen att le­ve­re­ra på sta­dig ba­sis, ut­an att för den skull tap­pa sin ung­dom­li­ga oräds­la. Då har dess­utom Christi­an Pu­li­sic och Ju­li­an Weigl, som ti­di­ga­re va­rit gjut­na i star­tel­van, fått spar­samt med spel­tid. Den av ungtup­par­na som im­po­ne­rat all­ra mest är dock Ja­don San­cho. Den 18-årige eng­els­man­nen som kom från Man­ches­ter Ci­ty har le­ve­re­rat fy­ra mål och sex as­sist i li­ga­spe­let un­der en höst då han eta­ble­rat sig som en av värl­dens främs­ta ta­lang­er och dess­utom fått de­bu­te­ra i det eng­els­ka lands­la­get. För att ac­kom­pan­je­ra den ta­lang­ful­la stom­men har Fav­re ad­de­rat bå­de musk­ler och ru­tin på mitt­fäl­tet i form av dansken Tho­mas De­la­ney och Ax­el Wit­sel, som va­rit strå­lan­de se­dan an­koms­ten, samt fått den of­ta så ska­dedrab­ba­de lag­kap­te­nen Mar­co Reus att pre­ste­ra bätt­re än nå­gon­sin. Dess­utom top­par ny­för­vär­vet och su­pe­rin­hop­pa­ren Paco Al­cá­cer skyt­te­li­gan, med ett im­po­ne­ran­de mål­snitt med en full­träff var 28:e mi­nut.

NÄR DET NU van­kas Re­vi­er­der­by bor­ta mot är­ke­ri­va­len Schal­ke 04 vill Reus att det ru­ti­ne­ra­de gar­det vi­sar vägen.

– Vi har många unga spe­la­re, men ock­så någ­ra äld­re som har upp­levt den här ty­pen av mat­cher ti­di­ga­re. Vi ta­lar myc­ket om att det är en spe­ci­ell si­tu­a­tion och att vi mås­te bi­be­hål­la lug­net i 90 mi­nu­ter. Om vi gör det, och spe­lar vårt spel, kom­mer vi för­hopp­nings­vis vin­na i slutän­dan, sä­ger Reus till Kic­ker.

Schal­ke 04 slu­ta­de tvåa i fjol – fö­re Dort­mund – un­der en strå­lan­de de­but­sä­song för tränar­ta­lang­en Do­me­ni­co Te­desco, men Die Kö­nigs­blau­en har fått en li­te tyng­re in­led­ning i år. Men när det är dags för Re­vi­er­der­by; ett av Eu­ro­pas he­tas­te der­byn mel­lan två ri­val­klub­bar sprung­na ur en gruvin­du­stri vars tu­sen el­dar se­dan länge fal­nat, mull­rar det i he­la Ru­hr­om­rå­det.

NÄR GULSVART STÄLLS mot royal­blått, stål står mot kol, har ta­bell­pla­ce­ring­ar säl­lan nå­gon be­ty­del­se. Men Bo­rus­sia Dort­mund tar sik­te på att fi­ra på Vel­tins Are­na – och att fort­sät­ta se­ger­tå­get i Bun­de­s­li­ga-top­pen.

– Jag äls­kar den här ty­pen av mat­cher, fyll­da av pas­sion, hjär­ta och käns­lor. Det här är en av de störs­ta mat­cher­na i Eu­ro­pa. Jag för­vän­tar mig ing­en vän­lig match, Schal­ke kom­mer kli­va in med full kraft i varen­da du­ell. Men vi kom­mer till Gel­sen­kir­chen för att vin­na, sä­ger De­la­ney till Kic­ker.

Bild: WOLFGANG RATTAY

TOP­PAR. Bo­rus­sia Dort­mund är bäst i Bun­de­s­li­ga just nu. La­get top­par ta­bel­len ef­ter en im­po­ne­ran­de höst där Dort­mund är obe­seg­rat ef­ter bland an­nat 3–1 mot Bay­ern Mün­chen. Nu vän­tar det tuf­fa der­byt mot Schal­ke 04, på bor­ta­plan.

MAR­CO REUS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.