Sve­ri­ge drab­bas av pro­tes­ter­na

Bohusläningen - - Vetenskap - DA­NI­EL KIHLSTRÖM/TT

Pro­teströ­rel­sen Gu­la väs­tar­nas de­mon­stra­tio­ner gör att Sve­ri­ges Em-mö­te med hem­ma­na­tio­nen Frank­ri­ke i Nan­tes flyt­tas från lör­dag till sön­dag. ”Det är nog ing­en nack­del för oss”, sä­ger Isa­bel­le Gulldén.

Sve­ri­ges Em-mö­te med värd­na­tio­nen Frank­ri­ke i Nan­tes flyt­tas från lör­dag till sön­dag. Orsaken är pla­ne­ra­de pro­tes­ter i om­rå­det kring mat­cha­re­nan Hall XXL, med­de­lar Eu­ro­pe­is­ka hand­bolls­för­bun­det.

”FÖR OSS IN­NE­BÄR det egentligen ba­ra att vi får en ex­tra dag att för­be­re­da oss in­för mat­chen mot Frank­ri­ke och det är nog ing­en nack­del för oss. För­ut­sätt­ning­ar­na där är de­sam­ma, att vi be­hö­ver gå för se­ger”, sä­ger Sve­ri­ges ni­o­me­ters­stjär­na Isa­bel­le Gulldén i ett press­med­de­lan­de.

– Det är ing­en nack­del för oss med tan­ke på vårt ska­de­lä­ge. Nu får vi en ex­tra dag till mat­chen mot Frank­ri­ke och se­dan två vi­lo­da­gar till Ryss­land (på ons­dag) ef­ter det, sä­ger lands­la­gets press­chef Da­ni­el Van­dor. Hur togs be­ske­det emot i spelar­trup­pen?

– Det var inga stör­re re­ak­tio­ner. Det är ba­ra att gil­la lä­get, det är ingen­ting vi kan på­ver­ka, sä­ger Van­dor, som upp­ger att de ti­di­ga­re un­der vis­tel­sen i Nan­tes in­te har märkt av pro­teströ­rel­sen.

– Vi kän­ner oss tryg­ga här. Vi har in­te märkt av någon­ting.

Pro­teströ­rel­sen Gu­la väs­tar­nas de­mon­stra­tio­ner mot bland an­nat skat­te­höj­ning­ar på ben­sin har ska­kat Frank­ri­ke de se­nas­te tre hel­ger­na. Sce­ner­na från för­ra hel­gens upp­lopp i Pa­ris, med brän­da bi­lar, plund­ra­de bu­ti­ker och hund­ra­tals ska­da­de och grip­na har choc­kat na­tio­nen. Den frans­ka re­ge­ring­en be­fa­rar yt­ter­li­ga­re våld­sam­he­ter i hel­gen och har be­ord­rat ut 89 000 po­li­ser att för­sö­ka upp­rätt­hål­la ord­ning­en runt om i lan­det i hel­gen.

NAN­TES SKAKADES ÄVEN i som­ras av fle­ra da­gars upp­lopp, ef­ter att en ung man sköts till döds av po­li­sen i sam­band med ett in­gri­pan­de.

Fle­ra herr­fot­bolls­mat­cher i den frans­ka högs­ta­li­gan Li­gue 1 har flyt­tats på grund av pro­tes­ter­na. Även tu­rist­attrak­tio­ner som Eif­fel­tor­net, mu­se­er­na Louvren och Or­say, två ope­ror samt pa­lat­set Grand Pa­lais i Pa­ris ska hål­las stäng­da på lör­dag.

Ser­bi­ens match mot Ryss­land i Sve­ri­ges grupp är ock­så flyt­tad till sön­dag på grund av pro­tes­ter­na.

– Vi mås­te age­ra med sam­häl­lets bäs­ta i tan­kar­na, sä­ger det frans­ka hand­bolls­för­bun­dets sport­chef Philip­pe Ba­na på en press­kon­fe­rens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.