”Bort­räk­nad” Jacob­sen har in­te gett upp om EM

Bohusläningen - - Vetenskap - DA­NI­EL KIHLSTRÖM/TT

För­bunds­kap­ten Henrik Sig­nell har räk­nat bort Sa­bi­na Jacob­sen i EM. Det har in­te för­svars­ge­ne­ra­len gjort själv. – Det är väl in­te klart än tän­ker jag, sa­de lag­kap­te­nen.

Da­gen ef­ter för­lus­ten mot Mon­te­negro (28–30) i mel­lan­run­dan av hand­bolls-em i Frank­ri­ke kom det oli­ka be­sked från hand­bolls­lands­la­get om ljumsk­ska­da­de Sa­bi­na Jacob­sens fort­sat­ta spel i tur­ne­ring­en.

– Det finns in­te myc­ket som ta­lar för att hon ska kom­ma till­ba­ka. Det är den ty­pen av ska­da som krä­ver läng­re vi­la än ett par da­gar, sa­de för­bunds­kap­te­nen Henrik Sig­nell om ut­sik­ter­na för spel mot Frank­ri­ke.

PRESSTRÄFFEN med lands­la­get hölls in­nan be­ske­det kom att lör­da­gens mö­te med hem­ma­na­tio­nen flyt­tas till sön­da­gen på grund av in­pla­ne­ra­de de­mon­stra­tio­ner i om­rå­det kring mat­cha­re­nan Hall XXL (se ar­ti­keln här bred­vid). När svens­ka jour­na­lis­ter träf­fa­de Sig­nell var han sä­ker på att han in­te kun­de räk­na med Jacob­sen mer i EM.

– Hon kom­mer in­te att spe­la mer i den här tur­ne­ring­en, sa­de han. Lag­kap­te­nen Jacob­sen: – Det är ing­et jag har dis­ku­te­rat med ”Sig­ge” (Sig­nell). Det vet jag in­te. Det är väl in­te klart än tän­ker jag. Det får man väl gö­ra en be­döm­ning med det me­di­cins­ka tea­met * Sa­bi­na Jacob­sen, för­svar: Har en ljumsk­ska­da som stop­pa­de hen­ne från spel mot Mon­te­negro och som tving­a­de hen­ne att gå av mot Po­len i mat­chen in­nan. Hon och det me­di­cins­ka tea­met ute­slu­ter in­te fort­satt spel i tur­ne­ring­en, men det ser in­te ljust in­för sön­da­gens match mot Frank­ri­ke. * Da­ni­e­la Gus­tin, hö­gersex: EM är över ef­ter en be­fa­rad kors­bands­ska­da, som hon ådrog sig mot Mon­te­negro. * Isa­bel­le ”Bel­la” Gulldén, mitt­nio: Kom till EM med en fot­ska­da. ”Det går en­ligt vår plan. Hon har ont och hon har kun­nat spe­la. Hon har fått sko­in­lägg och vi tej­par fo­ten. Vi job­bar med smärt­lind­ring, stretch­ning och sjuk­gym­nas­tik­be­hand­ling­ar”, sa­de lands­lagslä­ka­ren Ham­pus Lü­ning. * Johanna Bund­sen, mål­vakt: Drab­ba­des av en hjärn­skak­ning un­der hös­ten och ha­de pre­cis gjort klart den så kal­la­de hjärn­trap­pan när lands­la­get sam­la­des i Troll­hät­tan den 20 no­vem­ber. Kan spe­la, men Filip­pa Idéhn har va­rit första­va­let från start un­der de se­nas­te mat­cher­na. om och det hann vi in­te i går, sa­de 29-åring­en.

EF­TER SÖN­DA­GENS Frank­ri­ke­match har Sve­ri­ge två matchfria da­gar in­nan mel­lan­run­dan av­slu­tas mot Ryss­land på ons­dag näs­ta vec­ka. In­te hel­ler lands­lagslä­ka­ren Ham­pus Lü­ning har av­skri­vit Jacob­sen från mer spel i tur­ne­ring­en.

– I hen­nes fall är det all­de­les för ti­digt att sä­ga. Där får man ta det dag för dag och match för match, sa­de Lü­ning. Är mat­chen mot Frank­ri­ke för tätt in­på?

– Vi får se li­te grand. Vi kom­mer att tes­ta hen­ne, men pre­li­mi­närt ser det väl in­te helt ljust ut in­för Frank­ri­ke.

BUKARESTSTJÄRNAN kun­de in­te spe­la i tors­dags­kväl­lens för­lust mot Mon­te­negro ef­ter att ha tes­tat på upp­värm­ning­en. Jacob­sen gick av ef­ter 20 mi­nu­ter mot Po­len i av­slut­ning­en av det förs­ta grupp­spe­let. Ska­de­kän­ning­en fick hon re­dan i Sve­ri­ges and­ra Em-match mot Ser­bi­en.

För hö­gersex­an Da­ni­e­la Gus­tin ser det be­tyd­ligt vär­re ut. Hon lan­da­de il­la med sitt hö­gerknä ef­ter en ful smäll från Mon­te­negros Mi­le­na Rai­ce­vic i slu­tet av mat­chen.

– När vi kän­ner på knä­et så miss­tän­ker vi en kors­bands­ska­da där. EM är ga­ran­te­rat över för hen­nes del, ty­värr, sa­de Ham­pus Lü­ning och upp­gav att Gus­tin skul­le rönt­gas un­der da­gen i Frank­ri­ke.

Sve­ri­ge står fort­satt på två po­äng i mel­lan­run­dans grupp 1. Kom­man­de mot­stån­da­re Frank­ri­ke och Ryss­land har bå­da fy­ra po­äng, men rys­kor­na spe­lar sin förs­ta match i mel­lan­run­dan på sön­dag. De två främs­ta i grup­pen, som även be­står av Dan­mark (två po­äng) och Ser­bi­en (två), går till se­mi­fi­nal.

Bild: JONAS EKSTRÖMER

HOP­PAS. För­sva­ra­ren Sa­bi­na Jacob­sen ute­slu­ter in­te att hon kan spe­la vi­da­re i EM.

BOR­TA. Da­ni­el­la Gus­tin har en för­mo­dad kors­bands­ska­da och spe­lar in­te mer i EM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.