I SISTA STUND

MED THO­MAS UHRBERG

Bohusläningen - - Sport -

Al­la ex­per­ter är rö­ran­de över­ens om att Ze­nit Brick och Mån­prin­sen AM är klock­re­na sing­el­streck.

Så, vin­ner de blir det ing­en en­sam vin­na­re som får 48 mil­jo­ner i den här jack­po­tom­gång­en.

Jag kan trös­ta er di­rekt; det åter­står tio (!) V75-om­gång­ar i de­cem­ber och den 31:a på Ax­e­val­la blir det åter en su­per­jack­pot.

Trots vins­ter för Ze­nit Brick och Mån­prin­sen AM kan sju­an ge hygg­ligt be­talt då det är fem av­del­ning­ar där det kan skräl­la.

Först nå­got om spi­kar­na. Ja, Ze­nit Brick höll un­dan för Pro­pul­sion som tvåa från dö­dens på Na­dal Bro­li­ne i Guld­fi­na­len. Kun­de in­te världs­stjär­nan Pro­pul­sion spee­da ner Ze­nit Brick se­nast ska väl in­te hel­ler On Track Pi­ra­ten lyc­kas med det, spe­ci­ellt in­te om Ze­nit Brick är i spets el­ler dö­dens.

Mån­prin­sen har seg­rat förr från lik­nan­de lä­gen och han är ka­pa­ci­tets­mäs­sigt över­läg­sen mot­stån­det.

Dess­utom trivs han och Gun­nar Me­lan­der all­de­les för­träff­ligt på Bergså­ker och de har löst lik­nan­de upp­gif­ter på ett strå­lan­de sätt.

Vad blir det för vä­der?

Om vi ska tro väd­rets spå­gub­bar/tan­ter blir det en hel del snö­blan­dat regn i Sundsvall un­der lör­da­gen och även om ba­nan tål vä­ta hygg­ligt kan det bli ett be­svär­ligt un­der­lag. Skor på ho­var­na en­ligt re­gel­ver­ket, men det kan ock­så krä­vas brodd bak för att få fäs­te då Bergså­ker lig­ger i ett kall­hål med en hård ba­na som en na­tur­lig följd.

Mitt tips är att ni kol­lar in ba­nans be­skaf­fen­het och att ni föl­jer värm­ning­ar­na samt de in­le­dan­de lop­pen in­nan ni gör era sy­s­tem.

Visst, det kan bli tids­press och en viss oro med tan­ke på att ATG har pro­blem med tek­ni­ken men vi får hop­pas att det in­te blir någ­ra nya stör­ning­ar vid in­läm­ning­en på ATG Li­ve och i bu­ti­ker­na.

Spets­strid kos­tar kraft

Vik­tigt att ock­så tän­ka på är att de häs­tar som tving­as öpp­na hårt är mer sår­ba­ra till slut om ba­n­un­der­la­get är be­svär­ligt.

De står helt en­kelt in­te hem di­stan­sen, så spets be­hö­ver in­te va­ra en för­del den­na lör­dag.

I öv­rigt; V75 2019 in­leds 5 ja­nu­a­ri på Bergså­ker. Brrr!

Tho­mas Uhrberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.