Konst i ti­den om ho­tet mot mil­jön

Bohusläningen - - Kultur & Nöje - MA­RIA LUND­BERG 0522-99000 [email protected]­husla­ning­en.se

I ut­ställ­ning­en ”The Cli­ma­te Fix”, vri­der och vän­der konst­närspa­ret Bi­gert & Berg­ström bok­stav­li­gen på per­spek­ti­ven kring det högst ak­tu­el­la kli­mat­ho­tet som mänsk­lig­he­ten står in­för. Bo­hus­lä­ning­ens Ma­ria Lund­berg tyc­ker att det är en ut­ställ­ning att kom­ma till­ba­ka till.

Man kan tro att ut­ställ­ning­en ”The Cli­ma­te Fix” är full av pek­pin­nar och po­li­tisk kor­rekt­het, men i stäl­let ham­nar jag i en käns­la av för­und­ran över män­ni­skans lek­full­het och till­tro till ve­ten­ska­pen. Sam­ti­digt som kli­mat­ho­tet ma­te­ri­a­li­se­rar sig i form av ett stort blankt svart klot och en li­te tuf­sig upp­stop­pad is­björn som på­min­ner om män­ni­skans öns­kan att be­mäst­ra och ka­ta­lo­gi­se­ra na­tu­ren till nyt­ta och nö­je för en­bart hen­ne själv.

BI­GERT & BERG­STRÖM har ar­be­tat med kli­mat och kli­mat­för­änd­ring­ar i 30 år, och på Konst­hal­len vi­sas verk från den pe­ri­o­den, men de pe­kar läng­re bak än så. Jag ham­nar i tan­ken i in­dust­ri­a­lis­mens barn­dom med dess ex­pe­ri­ment­lus­ta och vurm för al­le­han­da ma­ski­ner bland ob­jek­ten. El­ler har män­ni­skan all­tid hål­lit på så? Det är ba­ra att se på al­la Le­o­nar­do da Vin­cis teck­ning­ar av upp­fin­ning­ar, någ­ra som nu av många ses bå­de som kli­mat­hot (flyg­ma­ski­ner) och kli­ma­träd­da­re (so­le­ner­gi), el­ler från 70-ta­lets land art som Ro­bert Smit­h­sons ”Spi­ral Jet­ty”, till nu­ti­da konst­nä­rer som bå­de till­ver­kar ob­jekt av­sed­da för den vi­ta ku­ben och/el­ler över­går till kli­ma­tak­ti­vism. Bi­gert & Berg­ström gör bå­da­de­ra, men på Konst­hal­len är det do­ku­men­ta­tion av de­ras ak­ti­vi­tet vi får ta del av. Som i ver­ket ”Rädd­nings­filt för Keb­ne­ka­i­se”, där de fak­tiskt kläd­de in syd­top­pen i ett för­sök att räd­da gla­ciä­ren från att smäl­ta, som en gest el­ler konst­gjord and­ning.

DET FINNS DE som tror på geo­eng­e­ne­e­ring, att tek­ni­ken ska räd­da jor­den el­ler mänsk­lig­he­ten från un­der­gång. Men in­om konst, lit­te­ra­tur och and­ra ytt­ring­ar finns även en dis­kus­sion och ett un­der­sö­kan­de av det som kal­las an­tropo­cen, el­ler män­ni­skans tids­ål­der, som in­ne­bär att vi se­dan in­dust­ri­a­lis­men har på­ver­kat jor­dens mil­jö så på­tag­ligt att det mo­ti­ve­rar in­fö­ran­det av en ny geo­lo­gisk epok. In­om lit­te­ra­tur­ve­ten­ska­pen har äm­net eko­kri­tik fått fart och mil­jö­hu­ma­nio­ra är ett nytt forsk­nings­fält. Att tek­ni­ken en­sam kan lö­sa de pro­blem som vi står för, när det är män­ni­skans världs­upp­fatt­ning, hand­lan­de och vär­de­ring­ar som av­gör, hop­pas jag ing­en kan tro. Hur ska vi or­ka en­ga­ge­ra oss ut­an att su­gas in i för­la­man­de kli­ma­tång­est? Hur ska vi för­änd­ra vårt sätt att tän­ka?

Jag kanske är orätt­vis mot Bi­gert & Berg­ström i den här re­cen­sio­nen, när jag svä­var ut bort från Konst­hal­len på Bo­hus­läns mu­se­um, men att få se de­ras ut­ställ­ning på plats i Uddevalla väc­ker tan­kar.

De­ras ut­ställ­ning är bå­de ett kon­sta­te­ran­de av sa­ker­nas till­stånd och ett tids­do­ku­ment över en av vår tids sto­ra frå­gor, men även ett för­sök att få oss att se verk­lig­he­ten med nya ögon. Som det sto­ra blan­ka svar­ta klo­tet där vi ser oss själ­va i en för­vrängd spe­gel­bild, el­ler i mo­le­kyl­fi­gu­rer­na med 360 gra­ders fo­to­gra­fi­er som vi­sar per­spek­tiv av verk­lig­he­ten som vi ald­rig har sett för­ut.

KONST

BI­GERT & BERG­STRÖM The Cli­ma­te Fix Konst­hal­len Bo­hus­läns mu­se­um, 8 de­cem­ber 2018 till 14 april 2019, med konst­nä­rer­na Mats Bi­gert och Lars Berg­ström i konst­närs­du­on Bi­gert & Berg­ström

JAG KOM­MER DEFINITIVT att se ut­ställ­ning­en fle­ra gång­er. För när man vri­der och vän­der på per­spek­ti­ven får man tu­sen svar, el­ler frå­gor.

Bild: MA­RIA LUND­BERG

THE CLI­MA­TE FIX. I Sto­ra hallen på Konst­hal­len vi­sas verk av Bi­gert & Berg­ström från se­na­re år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.