Mö­tet med Mo­ni­ca Z – en guld­stund i li­vet

Bohusläningen - - Kultur & Nöje - ERIKA JOSEFSSON/TT

Mo­ni­ca Zet­terlund hyl­las in­ner­ligt av ar­tis­ter­na i årets upp­la­ga av Så myc­ket bätt­re. För rap­pa­ren Stor var hon och hen­nes mu­sik ock­så en av an­led­ning­ar­na till att han tac­ka­de ja till pro­gram­met.

När Chris­ter Sjögren väx­te upp i Hag­fors ha­de den 13 år äld­re Mo­ni­ca Z läm­nat byg­den och bli­vit jazz­stjär­na i Stock­holm.

– Dä­re­mot träf­fa­de jag hen­nes far, Sik-bengt som de sa­de. Han var trev­lig, han var mu­si­ker, be­rät­tar Chris­ter Sjögren.

Även om de ald­rig sjöng till­sam­mans fick han än­då en dag in­vi­ga det nya Fol­kets hus i Hag­fors, till­sam­mans med Mo­ni­ca Zet­terlund.

LOU­I­SE HOFFSTEN DÄ­RE­MOT sjöng du­ett med sin sto­ra idol, där­till i en låt som Hoffs­tens pap­pa ha­de gjort.

– Det var en guld­stund i li­vet. Först gång­en jag träf­fa­de hen­ne var när vi bå­da var med i ett hyll­nings­pro­gram till Evert Tau­be. Pro­du­cen­ten tog med mig till hen­nes loge. Jag bröt ihop full­stän­digt.

”Wow, Mo­ni­ca Zet­terlund, hon är verk­li­gen en av Sve­ri­ges vik­ti­gas­te ar­tis­ter.”

Jag låg i hen­nes knä och grät. Det var un­ge­fär som när and­ra tje­jer fick träf­fa The Be­at­les, be­rät­tar Hoffsten.

För Stor var er­bju­dan­det om att få sjunga en av hen­nes lå­tar av­gö­ran­de för att över hu­vud ta­get va­ra med.

– Wow, Mo­ni­ca Zet­terlund, hon är verk­li­gen en av Sve­ri­ges vik­ti­gas­te ar­tis­ter, sä­ger han.

I KVÄLLENS PRO­GRAM med­ver­kar ock­så sång­ers­kan Kerstin Bag­ge, vä­nin­na till Mo­ni­ca Zet­terlund. De lär­de kän­na varand­ra 1958 när de var 22 re­spek­ti­ve 20 år och job­ba­de på jazz­temp­let Na­len. Än­da tills Mo­ni­ca Zet­terlund gick bort i maj 2005 för­blev de nä­ra vän­ner.

Än­då blev Kerstin Bag­ge för­vå­nad över att bli till­frå­gad om att va­ra med i Så myc­ket bätt­re:

– Men se­dan fick jag hö­ra att Mo­ni­cas dot­ter Eva-lena in­te vil­le va­ra med men att hon sam­ti­digt vil­le att hyll­nings­pro­gram­met skul­le bli av, och att jag skul­le va­ra gäst i hen­nes stäl­le. Det blev jag myc­ket hed­rad av na­tur­ligt­vis. Det var ba­ra att tac­ka ja.

Kerstin Bag­ges då­va­ran­de man var ka­pell­mäs­ta­re på Mo­ni­ca Zet­terlunds skiv­in­spel­ning­ar och fram­trä­dan­den. Även Kerstin Bag­ge som an­nars var med i grup­pen Gals and Pals, job­ba­de med Mo­ni­ca Zet­terlund, bland an­nat i Has­seå­ta­ges och På­vel Ra­mels re­vy­er.

Som varm, vän­fast och so­li­da­risk be­skri­ver hon Mon­kan.

– Om det var nå­gon som blev il­la be­hand­lad var hon ome­del­bart där och ställ­de upp på den per­so­nens si­da. Är du med och sjung­er i pro­gram­met?

– Nej, en 83-årig gam­mal kär­ring ska in­te upp och skval­pa ser­ru. Nu­me­ra sjung­er jag privat, in­te of­fent­ligt el­ler of­fi­ci­ellt.

Så myc­ket bätt­re sänds i TV4 i kväll kloc­kan 20.00. * Föd­des 1937 i Hag­fors och om­kom i en lä­gen­hets­brand 2005 i Stock­holm. De­bu­te­ra­de med fa­derns or­kes­ter i Hag­fors. Ef­ter an­koms­ten till Stock­holm sjöng hon med Ar­ne Dom­nérus band på Na­len. Gjor­de ka­baré­er och re­vy­er till­sam­mans med Bep­pe Wol­gers, Has­seå­tage och På­vel Ra­mel. * Hen­nes jazz­ski­va med Bill Evans bru­kar be­skri­vas som en av de bäs­ta svens­ka jazz­ski­vor som gjorts. Del­tog i Me­lo­di­festi­va­len tre gång­er och vann en gång. Som skå­de­spe­la­re syn­tes hon bland an­nat som Ul­ri­ka i Jan Tro­ells Ut­vand­rar­na och Ny­byg­gar­na.

SJÖNG IHOP. Lou­i­se Hoffsten sjöng ihop med Mo­ni­ca Zet­terlund. Här i en bild från 1993 från en do­ku­men­tär om sjuk­do­men MS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.