De gör konstutställning om kli­ma­tet

KONST: ”JAG TROR ATT VI KAN VISUALISERA SJÄL­VA PRO­BLE­MET” Ma­ski­ner som ska fånga trom­ber och tält för att skyd­da gla­ciä­rer. Konst­närs­du­on Bi­gert & Berg­ström har in­ta­git Konst­hal­len med sin ut­ställ­ning ”The Cli­ma­te Fix”.

Bohusläningen - - Kultur & Nöje - MA­RIA LUND­BERG 0522-99000 [email protected]­husla­ning­en.se

– Det är en stor in­stal­la­tion med oli­ka de­lar av vår 30-åri­ga pro­duk­tion, där ver­ken hand­lar myc­ket om kli­mat och vä­der, sä­ger Mats Bi­gert.

Konst­nä­rer­na Mats Bi­gert och Lars Berg­ström i konst­närs­du­on Bi­gert & Berg­ström har sam­ar­be­tat se­dan 1980-ta­let. 1994 kom ”Kli­mat­kam­rar­na”, där be­sö­kar­na kun­de gå in och upp­le­va oli­ka vä­der­fe­no­men. Ett av de ver­ken, där en nos­hör­ning står mitt i ett ig­lo­lik­nan­de rum och py­ser ut vat­ten­ånga, är med på ut­ställ­ning­en.

– DEN VI­TA nos­hör­ning­en var ju en utrot­nings­ho­tad art re­dan då. Nu finns det ba­ra två ho­nor kvar, och det är ju jät­tetra­giskt, sä­ger Mats Bi­gert.

Då var de väl­digt in­tres­se­ra­de av hur män­ni­skan kan på­ver­kas av kli­ma­tet.

– Se­dan har vårt in­tres­se för kli­mat och vä­der ut­veck­lats till att när­ma sig da­gens pro­blem som hand­lar om kli­mat­för­änd­ring­ar­na. Men vårt fo­kus är fram­förallt geo­engi­ne­e­ring. Hur har man för­sökt på­ver­ka väd­ret ge­nom histo­ri­en? sä­ger Lars Berg­ström.

Konst­hal­len på Bo­hus­läns mu­se­um är fullt av ma­skin­lik­nan­de ma­nic­ker som man kan be­trak­ta som hel­het och i de­talj. Lars Berg­ström för­kla­rar hur en skulp­tur med ett

timglas, en döds­skal­le och ett bly­rör häng­er ihop. Men den mås­te ses. I Sto­ra hallen står ett stort svart re­flek­te­ran­de klot, ”The pro­blem”.

– Ett pro­blem med en punkt. Men pro­ble­met rul­lar vi­da­re, sä­ger han.

ETT AN­NAT EX­EM­PEL är ”Tor­na­do Di­ver­ter”. Den har konst­närs­du­on byggt ef­ter rit­ning­ar av en rysk fors­ka­re som vil­le ska­pa ett skydd mot tor­na­dos.

– Tor­na­don är ju en av de mest kraft­ful­la vä­der­fe­no­men­ne som ex­i­ste­rar. Han ha­de ri­tat att man skul­le kun­na ha den runt kyr­kor och den eg­na går­den, för att skyd­da sin egen­dom, sä­ger Mats Bi­gert.

I ver­ket ”Rädd­nings­filt för Keb­ne­ka­i­se” vi­sas vi­de­or och fo­to från 2015, där de ha­de lagt ett 500 kvadrat­me­ter stort guld­g­litt­ran­de tyg på det som då var Sve­ri­ges högs­ta topp, och som snart kanske in­te är det läng­re. En mind­re va­ri­ant är med på ut­ställ­ning­en.

– Det är just ett ex­em­pel på ett så­dant geo­engi­ne­e­rings­för­sök, där man, i det här fal­let, för­sö­ker räd­da bort­smäl­ta gla­ciä­rer, sä­ger Mats Bi­gert.

Ut­ställ­ning­en har även brett ut sig upp i Johnsonhallen, där en upp­stop­pad is­björn so­ver bred­vid någ­ra bildäck. Ob­jek­ten kom­mer från Bi­o­lo­gis­ka mu­se­et i Stock­holm och de hit­ta­de dem där i ett skryms­le.

– Det var mu­sei­che­fens däck, sä­ger Mats Bi­gert. Är det här en typ av konst som ni hop­pas upp­nå nå­got med?

– Jag tror att var­je konst­när som gör någon­ting, ett verk som de vi­sar, vill på­ver­ka och be­rö­ra på nå­got sätt. Och jag tror att vi kan visualisera själ­va pro­ble­met med kli­mat­för­änd­ring­ar­na. På ett sak­ligt sätt och på ett konst­när­ligt po­e­tiskt sätt, sä­ger Lars Berg­ström.

– Men det är in­te nå­got di­dak­tiskt*, ut­an det är upp­le­vel­se­ba­se­rat, så man kan ju kom­ma och se den här ut­ställ­ning­en ut­an att ha någ­ra för­kun­ska­per. Se­dan kan man ju zoo­ma in på mer djuplo­dan­de frå­ge­ställ­ning­ar kring vä­der och kli­mat, sä­ger Mats Bi­gert. *Di­dak­tisk: un­der­vi­san­de, lä­ran­de, som har till syf­te att un­der­vi­sa. Käl­la: Svens­ka Aka­de­mi­ens Ord­bok

JOHNSONHALLEN. Ut­ställ­ning­en ”The Cli­ma­te Fix” på­går även i Johnsonhallen med fo­to­gra­fi­er och en upp­stop­pad is­björn.

STO­RA HALLEN. Ver­ket ”Rädd­nings­filt för Keb­ne­ka­i­se” ur tu­de­lat och går att gå in i.

KORRIDOREN. I korridoren står labb­ställ med oli­ka for­ma­tio­ner som hud­lik­nan­de mas­sa och prov­rör.

MELLANRUMMET. ”Re­ver­se Os­mo­sis Plant” är do­ku­men­tär­skulp­tu­rer med fo­to­gra­fi­er från bland an­nat en Ita­li­ensk saltan­lägg­ning.

KONSTUTSTÄLLNING. Konst­nä­rer­na Mats Bi­gert och Lars Berg­ströms ut­ställ­ning ”The Cli­ma­te Fix” har ver­nis­sage 8

Bild: MA­RIA LUND­BERG

de­cem­ber och på­går till 14 april 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.