Dags för Solsk­jaers tuf­fas­te test i Uni­ted

Bohusläningen - - Sport - Jim­my Ewerts­son

Fem seg­rar på li­ka många för­sök och mål i mäng­der. Ole Gun­nar Solsk­jaer har fått en per­fekt start i Man­ches­ter Uni­ted när han på kort tid trans­for­me­rat stäm­ning­en i klub­ben. Men nu är smek­må­na­den över för den munt­re norr­man­nen som står in­för sitt tuf­fas­te test hit­tills bor­ta mot Tot­ten­ham.

– Det här ger en re­fe­rens­ram för hur vi står oss mot de bäs­ta, sä­ger Solsk­jaer.

”Det var ba­ra se­kun­der kvar... Becks slog in en per­fekt hör­na. Ted­dy skar­va­de den vi­da­re. Res­ten är histo­ria”, skrev Mar­cus Rash­ford som bild­text på Instagram, ac­kom­pan­je­rat av ett fo­to på hur han, Jes­se Ling­ard och Ant­ho­ny Mar­ti­al sit­ter mitt på den grö­na gräs­mat­tan un­der mi­ni­läg­ret i Du­bai och fo­ku­se­rat lyss­nar på vad en hu­kan­de Ole Gun­nar Solsk­jaer in­stru­e­rar.

Det ha­de kun­nat va­ra en ögon­blicks­bild på en äld­re histo­rie­be­rät­ta­re runt en lä­ger­eld sna­ra­re än tre unga fot­bolls­mil­jo­nä­rer runt en till­fäl­lig trä­na­re, men bil­den – och tex­ten, som för­stås är en blink­ning till Solsk­jaers klas­sis­ka av­gö­ran­de på tillägg­s­tid i Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­na­len mot Bay­ern Mün­chen 1999 – fun­ge­rar som en ut­märkt sym­bol för hur stäm­ning­en i och kring Man­ches­ter Uni­ted bli­vit som för­bytt se­dan Solsk­jaer er­sat­te José Mou­rin­ho för någ­ra vec­kor se­dan.

Mou­rin­ho ha­de tap­pat spelar­trup­pen, re­sul­ta­ten var di­rekt sva­ga och spe­let vitt­na­de ald­rig om nå­got var­dan­de upp­sving. Det blev ohåll­bart. Mot slu­tet ha­de ett mörkt Mou­rin­ho-moln lagt sig över den rö­da de­len av Man­ches­ter he­la vägen från Lowry Ho­tel där por­tu­gi­sen var dyrt in­kvar­te­rad un­der si­na 895 da­gar i klub­ben, för­bi Old Trafford och till trä­nings­an­lägg­ning­en i Car­ring­ton. Men på kort tid har Ole Gun­nar Solsk­jaer helt trans­for­me­rat stäm­ning­en i klub­ben se­dan han tog över som in­ter­rim­trä­na­re.

Solsk­jaers me­to­der har va­rit långt ifrån re­vo­lu­tio­ne­ran­de, men den munt­re norr­man­nen har gjort och sagt pre­cis rätt sa­ker se­dan dag ett. Och att han äls­kar klub­ben in­ner­ligt kun­de in­te fram­gå tyd­li­ga­re. Vid var­je till­fäl­le har han tryckt på Man­ches­ter Uni­teds stor­het och histo­ria, vik­ten av att spe­la en of­fen­siv fot­boll, ”The Uni­ted Way” MAR­CUS RASH­FORD och kra­ven som med­föl­jer när man iklär sig den rö­da trö­jan.

Han har lyft spe­lar­nas själv­för­tro­en­de och åter­instal­le­rat gläd­jen i trup­pen och ef­fek­ten i spe­let har va­rit tyd­lig.

Mar­cus Rash­ford har va­rit bril­jant som en­sam an­fal­la­re, Paul Pog­ba har sett ut som sam­ma världs­klas­spe­la­re som i Ju­ven­tus, Ling­ard, Mar­ti­al och Ju­an Ma­ta nju­ter av den ny­fun­na of­fen­si­va fri­he­ten och Ro­me­lu Luka­ku har åter­fun­nit mål­for­men i Solsk­jaers gam­la roll som su­per-sub.

Och Victor Nils­son Lin­delöfs form­kur­va har fort­satt pe­ka spikrakt upp­åt när svens­ken fått en bä­ran­de roll i Solsk­jaers mer pro­ak­ti­va för­svars­spel, där han fått stör­re ut­rym­me att vi­sa upp sitt fi­na pass­nings­spel, vil­ket slut­li­gen fått kri­ti­ker­na på de brit­tis­ka öar­na att vän­da.

Med mäng­der av mål och fem seg­rar på fem mat­cher, vil­ket tan­ge­rat klubble­gen­da­ren Sir Matt Bus­bys re­kord för an­tal seg­rar i rad för en ny­till­trädd trä­na­re, kun­de Solsk­jaer knap­past dröm­ma om en bätt­re start. Men någ­ra re­kord bryr han sig in­te om.

– Jag bryr mig in­te om det. In­te nu. Om 20 år kanske jag kan slå mig ner och tit­ta till­ba­ka på vad jag gjort och vil­ka re­kord jag sla­git, men nu blic­kar jag ald­rig bak­åt. Tot­ten­ham har pre­ste­rat fan­tas­tiskt den här sä­song­en och de spe­lar en un­der­bar fot­boll, sä­ger Solsk­jaer.

Mot­stån­det hit­tills har för­vis­so va­rit mo­dest, och först i hel­gen ställs Solsk­jaer in­för sin förs­ta rik­tigt tuf­fa ut­ma­ning när Uni­ted gäs­tar tred­je­pla­ce­ra­de Tot­ten­ham, där Mau­ri­cio Pochet­ti­no – som pe­kas ut som hu­vudfa­vo­ri­ten att ta över det per­ma­nen­ta trä­nar­job­bet på Old Trafford i som­mar – sit­ter på trän­ar­bän­ken

– Spurs bor­ta på Wem­bley, det här är ett rik­tigt test. Vi ser verk­li­gen fram emot det. Det här kom­mer ge en bätt­re re­fe­rens­ram för hur vi står oss mot de bäs­ta la­gen. Vi nö­jer oss in­te med att pra­ta om att slu­ta fem­ma, sexa el­ler fy­ra om ett år el­ler två. Den här klub­ben be­hö­ver avan­ce­ra i ta­bel­len, sä­ger han.

Det var ba­ra se­kun­der kvar... Becks slog in en per­fekt hör­na. Ted­dy skar­va­de den vi­da­re. Res­ten är histo­ria.

på Twit­ter om Ole Gun­nar Solsk­jaer

Solsk­jaer har kla­rat al­la test strå­lan­de så här långt, men mot Spurs får vi det förs­ta kvit­tot på hur sto­ra fram­steg Uni­ted egent­li­gen gjort de se­nas­te vec­kor­na.

Bild: Ja­son Car­in­duff

Ole Gun­nar Solsk­jaer har fått fart på Paul Pog­ba och blåst nytt liv i Man­ches­ter Uni­ted se­dan han ta­git över som till­fäl­lig lös­ning ef­ter spara­ka­de José Mou­rin­ho.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.