I SIS­TA STUND

MED THO­MAS UHRBERG

Bohusläningen - - Sport -

En klar vinst­chans i Guld med Ti­mo­ne Ek, start­snab­be Väs­ter­bo Ex­act är en gi­ven spetskan­di­dat och Aqua­ma­rin känns ock­så streck­värd.

Ja, jag kan få en bra V75­dag på Jä­gers­ro – fast nu går det mest ut­för ...

Det sist­nämn­da har sin för­kla­ring i att jag och någ­ra trav­kol­le­gor är i al­per­na och lad­dar bat­te­ri­er­na med ut­försåk­ning.

På fre­dag kväll är vi åter i Sve­ri­ge, se­dan vän­tar en spän­nan­de lör­dag och även om det är tufft i V75 hop­pas jag på en och an­nan vinst.

Jer­ry Ri­or­dans ny­för­värv Ti­mo­ne Ek ska bli en in­tres­sant be­kant­skap då det är en ka­pa­bel sju­å­ring med över 12,1 mil­jo­ner på kon­tot.

Ett lopp med Dan­te Bo­ko i spets med en hårt pressan­de Tur­no di Az­zur­ra ut­vän­digt och en pigg Ti­mo­ne Ek i and­ra ut­vän­digt är ett drömsce­na­rio.

Fast dröm och verk­lig­het går säl­lan hand i hand ...

Cob­bys Oli­fant sjuk

Stal­lets Cob­bys Oli­fant ran­ka­de jag som min näst bäs­ta vinst­chans men han kom­mer nu in­te till start då han är sjuk. Synd, men det är så­dant som hän­der och häs­tens väl går all­tid först.

I Cob­bys Oli­fants från­va­ro blir Jo­a­kim Löv­grens ny­för­värv Ju­an gi­ven fa­vo­rit. Han kom­mer ner ett spår, är stark och har sä­kert ut­veck­lats i ny re­gi och då ska vi kom­ma ihåg att Ju­an har tre V75-seg­rar.

Spän­nan­de till slut

Väs­ter­bo Ex­act åk­te snöp­ligt dit från led­ning­en i V75 på Bjer­ke se­dan jag sva­rat ut me­gafa­vo­ri­ten Fer­ra­ri BR i star­trus­ning­en.

Många blev för­vå­na­de över det tak­tis­ka dra­get mot den nors­ke stjär­nan men det kän­des rätt att gö­ra det.

Nu är sä­kert de fles­ta in­ne på att jag på nytt ska ge Väs­ter­bo Ex­act ett lopp i led­ning­en, men jag har stor re­spekt för Ol­le Rols.

Om jag släp­per? Ja, det får ni se vid pass 18.20-ti­den ...

Aqua­ma­rin ran­kar jag som min tred­je bäs­ta chans, men det är tufft mot­stånd.

I öv­rigt; ba­ra 1352 per­so­ner på plats i årets förs­ta V75:a på Bergså­ker. Ifjol var det 1523, året fö­re 2192 – ja, det går verk­li­gen ut­för publikt sett. Var­för? En or­sak är start­ti­den 16.20. Vem vill kom­ma hem åt­ta en lör­dags­kväll. Nej, åter­gå till 14.30!

Tho­mas Uhrberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.