Bu­tik med vi­nyl­ski­vor drar kun­der från när och fjär­ran

Bohusläningen - - Sidan 1 - Ste­fan Karls­son [email protected]­husla­ning­en.se 0522-99263

Det är kö till vi­nyl­pres­sar­na och den som sam­lar mås­te va­ra på tår­na. Hos Mar­tin Webb som har skiv­bu­tik i Ud­de­val­la är det först till kvarn som gäl­ler.

In­te så säl­lan kom­mer det in be­sö­ka­re till bu­ti­ken med en back gam­la vi­nyl­ski­vor som ing­en läng­re spe­lar. Då hål­ler Mar­tin Webb ögo­nen öpp­na. – Ibland kan man även få tag i ovan­li­ga ski­vor från rik­ti­ga sam­la­re och det är all­tid kul.

För snart ett par år se­dan slogs dör­rar­na till lo­ka­len på Hå­ljute­ga­tan upp. Cen­tra­la Ud­de­val­la ha­de åter fått en skiv­bu­tik. Mar­tin Webb tog fas­ta på det allt stör­re in­tres­set för vi­nyl­ski­vor bland all­män­he­ten. Ett an­tal stam­kun­der hör till kret­sen som dy­ker upp på Evo­lu­tion re­cords den­na lör­dag.

– Det är myc­ket en so­ci­al grej. Jag har fått många nya vän­ner se­dan jag bör­ja­de med det här. Det finns många som är väl­digt kun­ni­ga och som har va­rit med be­tyd­ligt läng­re än jag. Så jag har verk­li­gen vid­gat mi­na vy­er, sä­ger han.

En plat­ta av Bad­ger snur­rar på skiv­tall­ri­ken i bör­jan av in­ter­vjun.

– Det är eng­elsk pro­gres­siv rock från 70-ta­let, sä­ger Ar­ne Lil­jen­ström och för­kla­rar att han har sam­lat ski­vor i 40 år så det är ett gam­malt in­tres­se.

Kun­der­na kom­mer från när och fjär­ran. Mar­cus Ivars­son har åkt från Gö­te­borg.

– Det är gott att blädd­ra i ski­vor och det är lug­na­re i bu­ti­ker än på mäs­sor, sä­ger han.

En stän­dig upp­da­te­ring av det be­gag­na­de ut­bu­det är vik­tigt. Prin­ci­pen först till kvarn gäl­ler. Att kö­pa in he­la sam­ling­ar är ett sätt att kom­ma över ra­ri­te­ter av högt vär­de även om de­lar av sam­ling­ar­na är svår­sål­da.

– Skic­ket är helt av­gö­ran­de, så jag läg­ger oer­hört myc­ket tid på det. Det hand­lar om att kol­la ex­akt vil­ken press de kom­mer från och att gö­ra en vi­su­ell be­döm­ning i starkt ljus för att gra­de­ra dem. Jag har ock­så en ma­skin för att tvät­ta ski­vor om det be­hövs. Se­dan ska de pris­mär­kas, sä­ger Mar­tin Webb.

Hur fick du ditt in­tres­se för vi­nyl­ski­vor?

– Jag har åter­fun­nit det, pre­cis som många and­ra. Mi­na ski­vor från 80- och bör­jan av 90-ta­let var ing­et jag lyss­na­de på läng­re. Men de var gans­ka vär­de­ful­la. Då sål­de jag dem och bör­ja­de kö­pa an­nat i stäl­let.

Vad som är in­tres­sant be­ror på till­gång och ef­ter­frå­gan. Mar­tin Webb vi­sar en ski­va av Wild­ness. Det var ett hård­rocks­band (he­a­vy me­tal) från Fär­ge­lan­da som låt­skri­va­ren Ulf ”Pal­le” Ham­marlund blev känd med på 80-ta­let.

– Det finns män­ni­skor i Tyskland som hört av sig ef­ter så­da­na ski­vor. I din jakt på ny­he­ter till bu­ti­ken, finns det nå­gon mu­sik­gen­re som du in­te vill ha?

– Re­li­giös mu­sik, dans­band, klas­siskt och stenka­kor tar jag över­hu­vud­ta­get in­te in. Se­dan är det även väl­digt svårt att säl­ja de sto­ra ski­vor­na från 80-ta­let som al­la köp­te på den ti­den, sä­ger Mar­tin Webb.

Bild: Ste­fan Karls­son

Mar­tin Webb star­ta­de sin ski­v­af­fär Evo­lu­tion re­cords på Hå­ljute­ga­tan i Ud­de­val­la i maj 2017 och kö­per in­tres­san­ta sam­ling­ar när till­fäl­le upp­står.

Mar­cus Ivars­son med so­nen Le­o­nard Ivars­son upp­skat­tar att det finns en bu­tik i Ud­de­val­la där man kan blädd­ra och prov­lyss­na.

Mu­sik­in­tres­se­ra­de Wil­li­am Broch­mann plug­gar på gym­na­si­et och up­pe­hål­ler sig gär­na i skiv­bu­ti­ken på fri­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.