I bland har det känts som att gå i en spökstad. Tom­ma lo­ka­ler och tom­ter som påmin­de om bom­ba­de kvar­ter.

Bohusläningen - - Sidan 1 - Lars Bäck­ström Fö­re det­ta lands­höv­ding

Jag gil­lar Ud­de­val­la. En stad är i grun­den in­te ga­tor och hus ut­an si­na in­ne­vå­na­re. I Ud­de­val­la har jag många vän­ner och go­da min­nen. Ud­de­val­la är min barn­doms­stad. Där har jag bil­dat fa­milj och levt stör­re de­len av mitt liv. Det är ock­så en stad i för­vand­ling. Al­la för­änd­ring­ar rym­mer bå­de gott och ont. När jag väx­te upp var cent­rum, na­vet för folk­li­vet. På lör­dag var Kungs­ga­tan och Drott­ning­ga­tan fyll­da av män­ni­skor. Det var ett nö­je att föl­ja mam­ma och pap­pa i af­fä­rer, som herr och dam Ger­gils. Det var dam Ger­gils med spring­brunn och herr di­to med mo­dell­skepp. Café Ha­vet var fint. Tor­get var tor­get. Kyr­kan er­bjöd and­lig kost. Gran­nen, sa­lu­hal­len med dess go­da dof­ter av färsk fisk, ost, bröd, chark och grönt gav det dag­li­ga brö­det.

Jag väx­te upp på Strömstads­vä­gen. För mig, lyck­li­ga ga­tan, med många lek­plat­ser. Det gick in­te att gå många me­ter, in­nan man pas­se­ra­de en mat­af­fär, ki­osk el­ler kafé. En ga­ta fylld av bi­lar – E6 gick där. Ett barn­doms nö­je var att tit­ta på bil- och sär­skilt mid­som­markö­er­na. Strömstads­vä­gen, pulså­dern mel­lan cent­rum och var­vet. Där fanns Thordéns re­de­ri­kon­tor och cen­tral­sta­tion.

Man kän­de ha­vet i Ud­de­val­la. Ham­nen med dess far­tyg. De vi­ta bå­tar­na till Lin­de­snäs och Un­da. Det var Fol­kets Park och bar­nens dag, Rim­ner­sval­len och fin fot­boll.

Steg för steg för­svann myc­ket. Ud­de­val­la har dock vi­sat sig va­ra en come­back-kom­mun. Nya jobb och stads­de­lar har växt fram. Fem bi­o­gra­fer för­svann men vi har fått en Bi­ostad med sex oli­ka sa­long­er. Vi fick ett ena­stå­en­de mu­se­um.

Men med åren blev cent­rum allt tom­ma­re. Ibland har det känts som att gå i en spökstad. Tom­ma lo­ka­ler och tom­ter som påmin­de om bom­ba­de kvar­ter. Det var som en spa­ning ef­ter den tid som flytt.

Nu kan vi ana en ny tid. Det bör­ja­de för någ­ra år se­dan. Nya hus bygg­des. Kom­mu­nen har nyss fått en ny led­ning. Vi vet in­te myc­ket om den. Men vi vet att kom­mun­sty­rel­sens nya ord­fö­ran­de, Chris­ter Hass­le­bäck verk­li­gen kän­ner för cent­rum.

Det var hopp­gi­van­de att hö­ra att sam­hälls­bygg­nads­nämn­dens nya ord­fö­ran­de Stax­äng sä­ga att han vill att Ud­de­val­la ska va­ra värt en om­väg. Jag tror att det är rätt tan­ke. Det är bra att vi slip­per ge­nom­farts­tra­fi­ken tack va­re Ud­de­val­labron. Torp är en bra han­dels­plats.

Låt oss där­för gö­ra Ud­de­val­la värt en om­väg. Re­no­ve­ring­en av Kungs­ga­tan och hamn­ga­tor­na läg­ger en grund. Cent­rum av i dag är i myc­ket en plats för ung­dom och äld­re. Jag tror att de ge­men­samt gil­lar konst, kul­tur, tra­di­tion och för­ny­el­se.

En möj­lig­het kan va­ra att ut­veck­la cent­rum till ett cent­rum för just kul­tur. Det kan ske ge­nom att byg­ga ett ”Kult­tur­stråk” från mu­se­um, via ga­tor till torg. Ett stråk med konst­gal­le­ri­er, ut­ställ­ning­ar och för­sälj­ning, från eta­ble­ra­de konst­nä­rer till ele­ver. Gär­na med bredd, allt från Hdk-va­land, Ger­les­borg, Ste­ne­by, till Sin­clair.

Ska­pa lo­ka­ler med kol­lek­tio­ner, pro­gram och ny­he­ter från stu­den­ter och fors­ka­re från Hög­sko­lan i Väst, Sköv­de och Borås. An­tik- och se­cond­hand bu­ti­ker, lik­som an­tik­va­ri­at för böc­ker och fan­ta­sy loc­kar of­ta bå­de unga och gam­la.

Lägg till bra ba­rer, re­stau­rang­er och kafé­er, då har man en plats väl värt en om­väg. Den kom­mer att dra be­sö­ka­re och fler bu­ti­ker. Tänk er en tur, med Bo­hus­ba­nan el­ler buss, Ljungski­le­buk­ten, Byfjor­den, Gustavs­berg, Häs­te­pal­lar­na, Strand­pro­me­na­den, Gö­te­borgs­vä­gen med bå­de björk och ek, Skal­ban­kar­na, och se­dan ”Kul­tur­strå­ket”. Kanske med en av­slu­tan­de tur på Torp. Det tror jag kan va­ra rät­ta vägen till ett än­nu bätt­re Ud­de­val­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.