Hur tän­ker ni i den nya ma­jo­ri­te­ten om ba­det?

”Sve­ri­ge iva­re­tar sin po­si­sjon som ver­dens mest re­gu­ler­te og re­gel­o­ri­en­ter­te land”

Bohusläningen - - De­batt & Insändare - An­ne­lie Hög­berg (S) Inge­mar Samu­els­son (S) Ud­de­val­la

Strax ef­ter jul fick vi en för­vän­tad be­kräf­tel­se om skic­ket på den nu­va­ran­de sim­hal­len. Man tving­a­des stänga av hopp­bas­säng­en då fle­ra per­so­ner ska­dat sig mot bas­säng­ens väg­gar. Att sim­hal­len på grund av ål­der när­mar sig slu­tet på sin livs­längd har vi ve­tat länge. Ty­värr finns det par­ti­er, läs Al­li­an­sen, som väg­rar in­se hur verk­lig­he­ten ser ut. Trots åter­kom­man­de be­sked om att den snart mås­te stäng­as så läg­ger man för­slag som skul­le in­ne­bä­ra kraf­ti­ga för­se­ning­ar av en ny sim­hall.

På grund av det gam­la ba­dets skick, vet vi al­la att vi in­te kom­mer un­dan ett er­sätt­nings­bad oav­sett var det nya byggs. Sorg­ligt nog har den nya ma­jo­ri­te­tens par­ti­er, M, L, C, MP, UP och KD, valt att in­te tro på vå­ra ti­di­ga­re var­nings­sig­na­ler. Man har nu i strid mot kom­mun­full­mäk­ti­ge­be­slut valt att stop­pa på­gåen­de ar­be­te om ett er­sätt­nings­bad på Land­ba­det. Det­ta in­ne­bär att bygg­star­ten mås­te för­se­nas för den nya sim­hal­len, al­ter­na­tivt så står vi ut­an ba­dan­lägg­ning un­der en pe­ri­od.

Vi so­ci­al­de­mo­kra­ter ha­de till­sam­mans med V och MP ett ge­nom­för­bart för­slag på en till­fäl­lig an­lägg­ning på Land­ba­det. Vi ha­de ock­så för­slag på hur den till­fäl­li­ga över­bygg­na­den skul­le kun­na flyt­tas och an­vän­das för an­nan verk­sam­het ef­teråt.

Ny­re­no­ve­ra­de bas­säng­er och re­nings­verk finns re­dan på Land­ba­det, dess­utom är det gott om par­ke­rings­plat­ser. Buss­för­bin­del­ser kan för­läng­as över he­la året. Vi har ock­så fått ett god­kän­nan­de av läns­sty­rel­sen om att byg­ga en till­fäl­lig bygg­nad över be­fint­li­ga bas­säng­er och bju­dit in Gustafs­bergs­stif­tel­sen till mö­te för att till­sam­mans kom­ma fram till bygg­na­dens ut­form­ning.

I vår fram­tag­na tids­plan skul­le det till­fäl­li­ga ba­det stå klart vid års­skif­tet 2019/2020, då vi ri­ver det gam­la bad­hu­set, för att öpp­na det nya ba­det hös­ten 2022 och då åter­stäl­la Land­ba­det som ett ut­om­hus­bad.

Ett er­sätt­nings­bad på Land­ba­det till­go­do­ser bå­de sim­sko­lor­na, Ud­de­val­la Sim och all­män­he­tens be­hov av bad/sim tills dess att det nya bad­hu­set är klart. Drif­ten för vårt gam­la bad är net­to cir­ka 9 mil­jo­ner kro­nor per år, vil­ket in­ne­bär att det finns eko­no­miskt ut­rym­me för ett till­fäl­ligt bad i med be­räk­nad drift­kost­nad 10 mil­jo­ner kro­nor per år, mi­nus för­sälj­ning­en av hal­len.

I sko­lan krävs det sim­kun­skap för att få god­känt i äm­net id­rott och vi vet att sim­kun­skap är ett mås­te när man bor som vi i Ud­de­val­la med 27 mil kust­sträc­ka och gott om bad­plat­ser. Det är ett kom­mu­nalt an­svar att till­go­do­se med­bor­gar­na si­m­un­der­vis­ning. Den ti­di­ga­re S-led­da ma­jo­ri­te­ten ge­nom­för­de un­der 20142018 gra­tis si­m­un­der­vis­ning för att mins­ka drunk­nings­o­lyc­kor­na.

Som po­li­ti­ker har vi ett an­svar för vå­ra med­bor­ga­re att in­te ris­ke­ra stå helt ut­an till­gång till bad i Ud­de­val­la. Vil­ket an­svar tän­ker ni i den nya sex­par­ti­ma­jo­ri­te­ten ta? Har ni ett an­nat för­slag klart på ett er­sätt­nings­bad och är ni då be­red­da att lå­ta Ud­de­val­la­bor­na stå helt ut­an bad upp till ett år in­nan ni har klart ett an­nat al­ter­na­tiv? El­ler tän­ker ni chan­sa på att det gam­la ba­det hål­ler läng­re än be­räk­nat? Sist som Al­li­ans­par­ti­er­na ingick i en ma­jo­ri­tet då tog det åt­ta år in­nan man tänkt klart om det nya ba­dets pla­ce­ring.

Ris­ke­ra in­te tids­pla­nen för den nya sim­hal­len ge­nom att stop­pa ar­be­tet med den fun­ge­ran­de pro­vi­so­ris­ka lös­ning­en på Land­ba­det.

Ris­ke­ra in­te tids­pla­nen för den nya sim­hal­len ge­nom att stop­pa ar­be­tet med den fun­ge­ran­de pro­vi­so­ris­ka lös­ning­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.