Svart­mål­ning av Ulf Kris­ters­son

Bohusläningen - - Debatt & Insändare - Lennart Svens­son

Hans Lund­berg 4 ja­nu­a­ri.

Hans Lund­berg har helt rätt i att vårt land är ett av de bätt­re i värl­den.

Så långt är vi en­se. I min ru­brik syf­tar jag på att det mås­te fin­nas en upp­byggd ka­ka att skä­ra av. Den har så­väl ti­di­ga­re som nu­va­ran­de ge­ne­ra­tio­ner ge­nom vårt stats­skick och fol­kets idog­het och klok­skap fått att växa så att de all­ra fles­ta kan le­va un­der go­da för­hål­lan­den.

Sve­ri­ges val av eko­no­misk blan­de­ko­no­mi har in­ne­bu­rit att ka­kan kun­nat bli re­jält stor att skä­ra ur. An­nat skul­le det va­rit om V, stöd­par­ti till S, lyc­kats få ige­nom de de­lar av sitt par­ti­pro­gram som krä­ver att pro­duk­tions­med­len, det vill sä­ga fö­re­ta­gan­det, ska till­hö­ra sta­ten och för att nå dit mås­te ka­pi­ta­lis­men av­skaf­fas. Då skul­le vi haft en be­tyd­ligt säm­re si­tu­a­tion, lik­nan­de den som de fles­ta kom­mu­nis­tis­ka sta­ter, styr­da av dik­ta­to­rer, be­fin­ner sig i.

Om S, se­dan en tid till­ba­ka, fått klart för sig att Sve­ri­ges sam­la­de re­sur­ser för att be­kos­ta vår to­ta­la väl­färd ej är out­sin­li­ga och där­för öns­kar stöd av C och L i stäl­let för V får vi snart se i sam­band med re­ge­rings­bild­ning­en. Då skul­le det röd­grö­na bloc­ket upp­lö­sas och V få upp­le­va si­tu­a­tio­nen som yt­ter­lig­hets­par­ti ock­så i den prak­tis­ka po­li­ti­ken. Det­ta för­ut­sät­ter att C och L står fast vid sin stånd­punkt att in­te lå­ta V ha in­fly­tan­de i po­li­ti­ken, lik­som SD.

Vad gäl­ler ut­ta­lan­den om Kris­ters­son (M) be­sit­ter jag in­te Hans Lund­bergs kun­ska­per. Hans väl­jer att tilläm­pa an­falls­vap­net att svär­ta ned och miss­tänk­lig­gö­ra Kris­ters­son. Jag ut­går från att M:s par­ti­led­ning valt en om­dö­mes­gill och lämp­lig le­da­re för sitt par­ti. Tal­man­nen och riks­da­gen har som upp­drag att ge Sve­ri­ge en ny re­ge­ring och jag har för­tro­en­de för att de på ett he­der­samt sätt lö­ser sitt upp­drag och där­med de­ras åsikt om så­väl Löfven som Kris­ters­son.

Kris­ters­son för­sva­ras av skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.