Passt­vang for nord­menn i Sve­ri­ge?

Bohusläningen - - Debatt & Insändare - Clas Jos­te­in Claus­sen Oslo/ham­burgsund

Om du er nor­mann og har svensk bank­kon­to el­ler får til­sendt en plas­tand i pos­ten får du ikke ta ut peng­er fra din egen kon­to el­ler hen­te din plas­tand. Om du ikke kan le­gi­ti­me­re deg med pass. Det hol­der ikke med kjø­re­kort, bank­kort med bil­de el­ler at du på and­re må­ter kan be­vi­se din iden­ti­tet. Skal du ta ut peng­er fra din kon­to og har med deg pass, skal det­te i tillegg skan­nes i en spe­si­al­ma­skin.

Passkra­vet er sann­syn­lig­vis inn­ført for å fo­re­byg­ge hvit­va­sking, ter­ror­fi­nan­sie­ring el­ler an­nen kri­mi­nell virksom­het. Og det er selv­sagt vik­tig å bek­jem­pe slikt. Men det er høyst usik­kert om det­te er saer­lig treff­sik­kert vir­ke­mid­del. På den an­nen si­de kan man med sik­ker­het fast­slå at ord­ning­en sam­men med på­lagt stiv­be­i­net prak­ti­se­ring av den, ut­gjør nok et ek­sempel på hvor­dan Sve­ri­ge iva­re­tar sin po­si­sjon som ver­dens mest re­gu­ler­te og re­gel­o­ri­en­ter­te land.

Men det er kansk­je mind­re un­der­hol­den­de og mer al­vor­lig at man ikke god­tar at nors­ke fø­rer­kort og bank­kort med bil­de, også sam­men, er go­de nok for å god­t­gjø­re iden­ti­tet. Ved å for­kas­te dis­se som le­gi­ti­ma­sjon si­er man sam­ti­dig at nors­ke myn­dig­he­ter og ban­ker ikke mak­ter å sik­re ak­sep­ta­bel kva­li­tet. I al­le fall ikke kva­li­tet på svensk ni­vå.

Re­gu­le­rings­kå­te by­rå­kra­ter og re­gel­o­ri­en­ter­te ban­kan­sat­te sva­rer at man må be­hand­le al­le likt, og at nor­menn ikke kan gis saer­be­hand­ling. Hva med tys­ke­re og ita­li­e­ne­re? Dess­u­ten er ikke Nor­ge med i EU. (Men vi er med i EØS, som snart har li­ke mange di­rek­ti­ver som EU).

Vel, vel, man kan bli satt ut og stum av mind­re.

Om et halv år ven­ter Bo­huslan og ver­dens flot­tes­te skjaer­gård. Om du er norsk: Husk pass !

Bild: Nesvold, Jon Olav

Ved å for­kas­te dis­se som le­gi­ti­ma­sjon si­er man sam­ti­dig at nors­ke myn­dig­he­ter og ban­ker ikke mak­ter å sik­re ak­sep­ta­bel kva­li­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.