Nu hal­va pri­set!

Bohusläningen - - Debatt & Insändare - Hen­ry Sim­mer­ström

Någ­ra som har vak­nat till när det gäl­ler mark­nads­fö­ring är fö­re­ta­gen som säl­jer säng­ar och möb­ler. He­la ti­den på­går kam­pan­jer med ra­bat­ter upp till fem­tio pro­cent. Själv­fal­let är det or­di­na­rie pri­set på­hit­tat.

Trots att vis­sa va­ror säljs till hal­va pri­set kan man nog lugnt på­stå att mar­gi­na­len än­då är be­tryg­gan­de. Fö­re­ta­get mås­te ju säl­ja med vinst för att över­le­va. Att kun­den vill bli lu­rad påstod en mark­nads­fö­ra­re för många år se­dan. Ty­värr tror jag att han ha­de rätt.

Så var det med för­säl­ja­ren som fick frå­gan om hur stor ra­bat­ten blir och han sva­ra­de att det be­ror väl på hur många lö­kar du plan­te­rar. För min del är slut­pri­set på va­ran det som är in­tres­sant och in­te ra­bat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.