Fak­ta: När ska man åka in?

Bohusläningen - - Uddevalla - Käl­la: Nu-sjuk­vår­den

Det kan va­ra svårt att själv av­gö­ra när för­loss­nings­ar­be­tet har star­tat. Om för­loss­ning­en star­tar med vär­kar kan det till en bör­jan kän­nas som mol­värk/ mens­värk i mage el­ler rygg. För­sök att ak­ti­ve­ra dig som van­ligt el­ler för­be­re­da dig ge­nom att vi­la, kopp­la av, so­va små stun­der och kanske ba­da el­ler du­scha. Du kan även lind­ra smär­tan med två ta­blet­ter Pa­ra­ce­ta­mol (tex Al­ve­don, Pa­no­dil) och do­se­ra en­ligt för­pack­ning­en. Tänk ock­så på att äta och dric­ka or­dent­ligt.

Så länge du upp­le­ver att det känns han­ter­bart och du är trygg är det of­tast vär­de­fullt att få stan­na i sin hem­mil­jö.

Kon­tak­ta för­loss­ning­en:

när vär­kar­na är smärt­sam­ma och kom­mer re­gel­bun­det vid vat­ten­av­gång vid blöd­ning från un­der­li­vet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.