Nu har ju­len dan­sats ut or­dent­ligt

Bohusläningen - - Sidan 1 - Ste­fan Karls­son [email protected]­husla­ning­en.se 0522-99263

Folk i al­la åld­rar, från för­äld­rar med små­barn i fam­nen till pen­sio­nä­rer, be­gav sig till Bo­hus­läns mu­se­um på sön­da­gen för att dan­sa, sjunga och plund­ra gra­nen.

Vi äro mu­si­kan­ter, allt ifrån Bo­hus­län. Nej, Ska­ra­borg mås­te det va­ra. Ran­ri­ke spel­män var på skoj­hu­mör men rätt ska va­ra rätt. Del­ta­gar­na på sön­da­gens jul­grans­plund­ring ha­de koll på si­na vi­sor.

Att gå till Bo­hus­läns mu­se­um på tju­gon­dag Knut för att dan­sa ju­len ut är en tra­di­tion för al­la ge­ne­ra­tio­ner.

En del nju­ter ba­ra av att lyss­na på spel­mansla­get me­dan and­ra, med ton­vikt på barn, för­äld­rar samt mor- och far­för­äld­rar, kom för att rö­ra på sig. En chans att lik­som kläm­ma ut de sista drop­par­na av ju­lens gla­da och mus­ti­ga to­ner in­nan var­dags­lun­ken tar vid mot fas­tan och påsk.

– Det bäs­ta är att dan­sa. – Björ­nen so­ver är ro­li­gast. Sys­ko­nen Te­mer­ta och De­bo­rah Fe­re­de log ikapp ef­teråt. In­te und­ra på det, när de sam­ti­digt fick le­ka med Til­de och Ot­to Kristof­fer­sen.

– Vi åker hit var­je år och har minst li­ka ro­ligt som bar­nen när vi träf­fas och får va­ra med om den här mu­si­ken, sä­ger Gun-britt Karls­son, far­mor till ett av sys­kon­pa­ren och sys­ter till det and­ra sys­kon­pa­rets far­mor Ma­rie-lou­i­se Isac­son.

Ef­teråt kun­de bar­nen få nå­got ur jul­klapps­säc­ken mot bil­jett, vil­ket även ger pro­jek­tet Ren kust i Bo­hus­län en slant.

– In­täk­ter­na bru­kar gå oav­kor­tat till oli­ka än­da­mål och i år tyck­te vi att det var dags att gö­ra en in­sats för mil­jön, sä­ger mu­sei­pe­da­gog Eli­sa­beth Cor­san­der, som ef­ter le­kar­na satt vid bor­det och sköt­te ut­del­ning­en till­sam­mans med kol­le­gan Ji­en­ny Gil­ler­stedt, pro­gram- och ut­ställ­nings­an­tik­va­rie.

Ef­ter jul­grans­plund­ring­en skul­le kul­tur­histo­ri­ker­na An­na Lin­dqvist och Ma­rie Oden­bring Wid­mark hål­la fö­re­drag om tryck­ta jul­tex­tili­er.

Be­a­trice Jo­hans­son, mam­ma till ett av de yngs­ta bar­nen som fick upp­le­va till­ställ­ning­en, var för­vän­tans­full in­nan mu­si­ken drog igång.

– Maj­ken är drygt ett år gam­mal så hon får nog bli bu­ren. Hen­nes mor­far, Bengt-åke, är med och spe­lar. Det är jät­te­ro­ligt och spän­nan­de för en li­ten tjej och det är hen­nes förs­ta jul­grans­plund­ring.

Har gra­nen och allt pynt åkt ut där hem­ma ock­så nu?

– Ja, det sista åk­te i för­mid­dags och an­nat tog vi re­dan för­ra hel­gen. Så nu är det allt ut­ren­sat, sä­ger Be­a­trice Jo­hans­son.

Ran­ri­ke spel­män har snart två de­cen­ni­er på nac­ken och be­står av med­lem­mar från Gö­te­borg i sö­der till Strömstad i norr.

Spel­mansla­get är väl­känt för publi­ken i Ud­de­val­la ge­nom al­la dess upp­trä­dan­den på Bo­hus­läns mu­se­um un­der årens lopp.

Jarl Andréas­son an­sva­ra­de för dan­sen och in­stru­e­ra­de barn och äld­re mel­lan och un­der lå­tar­na så att ing­en skul­le kän­na sig bort­kom­men, om man nu skul­le rå­ka glöm­ma nå­gon textrad el­ler rö­rel­se, ut­an ba­ra ha ro­ligt.

Bild: Ste­fan Karls­son

Det hör till tra­di­tio­nen för många i Ud­de­val­la med om­nejd att dan­sa ut ju­len på Bo­hus­läns mu­se­um, lyss­na på spel­mansla­gets lå­tar och plund­ra gra­nen.

Ran­ri­ke spel­män sam­lar med­lem­mar från he­la Bo­hus­län och är starkt för­knip­pa­de med länsmu­se­et.

Te­mer­ta Fe­re­de, Til­de Kristof­fer­sen, Ot­to Kristof­fer­sen och De­bo­rah Fe­re­de ha­de ro­ligt till­sam­mans.

Jarl Andréas­son från spel­mansla­get led­de dans­le­kar­na och såg till att al­la häng­de med i tex­ter och rö­rel­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.