Ex­tremt stor blod­brist rå­der i he­la re­gi­o­nen

Bohusläningen - - Västsverige - Han­na Dahl­ström

Många helg­da­gar och för­kyl­nings­ti­der har lett till stor blod­brist in­om Nu-sjuk­vår­den och i he­la re­gi­o­nen.

– Det är så här var­je vin­ter, men in­te så ex­tremt som nu, sä­ger Ann-ma­rie Ols­son, av­del­nings­chef för trans­fu­sions­me­di­cin in­om Nu-sjuk­vår­den.

Det rå­der ge­ne­rell brist på blod i he­la re­gi­o­nen och så även in­om Nu­sjuk­vår­den. Det är brist på al­la blod­grup­per, men de van­li­gas­te grup­per­na A och noll är ex­tra ut­sat­ta. Hu­vud­an­led­ning­ar­na är de många rö­da da­gar­na un­der jul och ny­år i kom­bi­na­tion med in­flu­en­sa­ti­der.

– Julaf­tons­vec­kan var det ba­ra två da­gar vi kun­de tap­pa och vi har haft många blod­gi­va­re som va­rit för­kyl­da och då får vi många åter­bud – man får in­te hel­ler läm­na om man är sjuk. Det är så i he­la Sve­ri­ge. Det har va­rit jät­te­be­svär­ligt för de fles­ta, sä­ger Ann-ma­rie Ols­son.

Även som­ma­ren kan va­ra tuff, men runt jul och ny­år i sam­band med in­flu­ensa­pe­ri­od är den be­svär­li­gas­te ti­den. Det be­ror in­te på att det går åt mer blod, ut­an att man in­te kan tap­pa li­ka myc­ket som van­ligt när det går bort många da­gar och blod­gi­var­na är sju­ka.

– Pa­ti­en­ter som be­hö­ver blod ska in­te va­ra oro­li­ga att det in­te finns, för har vi in­te själ­va för­sö­ker vi kö­pa från nå­got an­nat sjuk­hus. I all­ra värs­ta fall kan det bli ak­tu­ellt att stäl­la in ope­ra­tio­ner, men det har vi än­nu in­te be­hövt gö­ra.

När kan ni kom­ma ikapp?

– Vi får hop­pas att vi gör det om någ­ra vec­kor, för än så länge har vi in­te gjort det. Vi tap­par för fullt och kal­lar in blod­gi­var­na, men det tar tid. Vi be­hö­ver fler blod­gi­va­re.

Hur skul­le du upp­munt­ra nå­gon att bör­ja ge blod?

– Många tar för gi­vet att det ska fin­nas blod när man blir sjuk. Om man får va­ra frisk så tyc­ker jag att man kan tän­ka på att stäl­la upp någ­ra gång­er om året för dem som be­hö­ver det, sä­ger Ann-ma­rie Ols­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.