Hop­pas på häc­kan­de ör­nar vid kus­ten

Bohusläningen - - Sidan 1 - Ing­var Spets­mark [email protected]­husla­ning­en.se 0703-444215

För drygt 100 år se­dan för­svann havs­ör­nar­na från Bo­hus­län. Nu görs ett för­sök att få till­ba­ka ör­nar­na till väst­kus­ten. Se­dan någ­ra må­na­der läggs det ut spe­ci­ell mat på oli­ka plat­ser i So­tenäs kom­mun som är spe­ci­ellt an­pas­sad för de här fåg­lar­na.

– Det vi hop­pas all­ra mest på är att åter få till­ba­ka häc­kan­de havs­ör­nar i vårt om­rå­de, sä­ger Per-olof Samu­els­son, pro­jekt­le­da­re för So­tenäs havs­örns­pro­jekt.

Havs­ör­nen finns över he­la Sve­ri­ge och fö­re­kom­mer fram­för allt i Norr­lands in­land, Got­land, Upp­land, Skå­ne och även kring Vä­nern. Havs­ör­nen väger mel­lan tre och sju ki­lo och le­ver i förs­ta hand av fisk men även av än­der och skarv. Det hand­lar om en ståt­lig få­gel som har ving­spann på över två me­ter när den fly­ger.

I So­tenäs har det på­gått dis­kus­sio­ner un­der en läng­re tid i syf­te att få till­ba­ka havs­ör­nen. Pro­jek­tet in­led­des i hös­tas och in­ne­bär att en spe­ci­ell mat som är an­pas­sad för havs­ör­nar läggs ut på oli­ka plat­ser i skär­går­den. Ma­ten kal­las för åt­lar och be­står i hu­vud­sak av fru­sen sill och skarp­sill.

Även Nor­dens Ark och Gross­hamns fält­sta­tion på Ram­svik del­tar i pro­jek­tet.

– Det här hand­lar om ett lång­sik­tigt pro­jekt som kom­mer att hål­la på en läng­re tid, sä­ger Per-olof Samu­els­son som ock­så är pro­jekt­le­da­re för Havsmil­jö­sats­ning i So­tenäs som syf­tar till åt­gär­der som främ­jar havsmil­jön. Han fort­sät­ter:

– Det har gjorts ett an­tal ob­ser­va­tio­ner av havs­ör­nar som pas­se­rar över Bo­hus­län. Vid ett till­fäl­le stan­na­de en havsörn i när­he­ten av en åtel i Ha­by­buk­ten på söd­ra Ram­svik. Havs­ör­nar har även sik­tats i trak­ter­na av bland an­nat Ham­burgsund och Ly­se­kil.

– Det är svårt för må­sar att hac­ka loss den frus­na ma­ten, sä­ger Pe­ro­lof Samu­els­son. Dä­re­mot är det in­te någ­ra pro­blem för havs­ör­nar­na att gö­ra det­ta.

Om havs­ör­nen kom­mer till­ba­ka till Bo­hus­län in­ne­bär det att den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den ökar och en bätt­re ba­lans i få­gel­be­stån­det, en­ligt Samu­els­son.

– Det finns mass­vis med stor­skar­var som äter myc­ket små­fisk och det är nå­got som på­ver­kar de lo­ka­la be­stån­den av kust­torsk och platt­fisk. Sam­ti­digt är det så att stor­skar­ven är en vik­tig mat för havs­ör­nen. Om vi skul­le få till­ba­ka havs­ör­nen skul­le möj­lig­he­ter­na till att få till­ba­ka lo­ka­la be­stånd av den här fis­ken att öka.

Vid ett till­fäl­le stan­na­de en Havsörn i när­he­ten av en åtel i Ha­by­buk­ten på söd­ra Ram­svik.

Bild: Jen­ny Borg

Per-olof Samu­els­son är pro­jekt­le­da­re för So­tenäs havs­örns­pro­jekt.

Bild: Pri­vat

Ma­ten till havs­ör­nar­na be­står i hu­vud­sak av fru­sen sill och skarp­sill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.