L sä­ger ock­så ja till Löfven – nu häng­er allt på V

Bohusläningen - - Sverige - Owe Nils­son/tt Lars Lars­son/tt

Samt­li­ga fy­ra in­blan­da­de par­ti­er har nu sagt ja till den po­li­tis­ka över­ens­kom­mel­se som in­ne­bär att Ste­fan Löfven får bil­da en S-mp-re­ge­ring. Frå­gan av­görs nu av Väns­ter­par­ti­et som en­ligt vad TT er­far lu­tar åt att sä­ga nej.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Mil­jö­par­ti­et och Cen­tern har re­dan god­känt över­ens­kom­mel­sen. Sist ut var Li­be­ra­ler­nas par­tiråd som med siff­ror­na 62–30 på sön­da­gen god­kän­de den.

Över­ens­kom­mel­sen in­ne­bär en tyd­lig li­be­ral om­sväng­ning på cen­tra­la punk­ter i svensk po­li­tik. Den in­ne­bär ock­så att var­ken SD el­ler Väns­ter­par­ti­et får nå­got in­fly­tan­de.

Sam­ti­digt är för­ut­sätt­ning­en att Väns­ter­par­ti­et in­te rös­tar nej till Ste­fan Löfven på ons­dag i riks­da­gen. Ef­tersom M, KD och SD kom­mer att gö­ra det, så skul­le det in­ne­bä­ra att Löfven in­te blir god­känd som stats­mi­nis­ter.

Det var mitt un­der de­bat­ten på Li­be­ra­ler­nas par­tiråd som upp­gif­ter­na kom att Väns­ter­par­ti­ets par­ti­sty­rel­se lu­tar åt att rös­ta nej till Ste­fan Löfven.

Skä­len ska va­ra dels att in­ne­hål­let i över­ens­kom­mel­sen är po­li­tiskt oac­cep­ta­belt, dels att skriv­ning­ar­na om att in­te ge V nå­got in­fly­tan­de upp­levs som för­ned­ran­de.

Vad som hän­der om Väns­ter­par­ti­et rös­tar nej, kun­de Li­be­ra­ler­nas par­ti­le­da­re Jan Björklund in­te sva­ra på ef­ter par­tirå­dets be­slut.

– Då får vi la­ga ef­ter lä­ge. Vi får väl se, men vi an­ser ju att idén med en så­dan här mit­ten­kon­stel­la­tion är just att yt­ter­kantspar­ti­er­nas in­fly­tan­de ska be­grän­sas. Väns­ter­par­ti­et står in­för ett val. Ska de ac­cep­te­ra en så­dan här mit­ten­re­ge­ring el­ler ska de i stäl­let dri­va fram att Sve­ri­ge får en hö­ger­re­ge­ring med SD i bak­sä­tet, sa­de Jan Björklund.

Det tog par­tirå­det drygt tre tim­mars de­batt att kom­ma fram till be­slu­tet. Un­der den ti­den stöt­tes och blöt­tes ar­gu­men­ten fram och till­ba­ka.

– Jag tror att vi mås­te ge Ulf Kris­ters­son en chans. Det finns en vär­de­rings­ge­men­skap i Al­li­an­sen, vi ingick i Al­li­ans­re­ge­ring­en i åt­ta år. Vi får ige­nom mer li­be­ral po­li­tik, sa­de Ma­ria Wei­mer, om­bud på par­tirå­det från Uppsa­la.

Var­ken par­ti­sty­rel­sen el­ler riks­dags­grup­pen har va­rit eni­ga, även om det finns en klar ma­jo­ri­tet i bå­da för att släp­pa fram Löfven. Mats Pers­son, par­ti­ets eko­no­misk­po­li­tis­ke ta­les­per­son, är en av mot­stån­dar­na.

– Li­be­ra­ler­na mås­te sä­ga nej till en re­ge­ring som vi­sat upp stor oför­måga att han­te­ra Sve­ri­ges pro­blem som skjut­ning­ar, me­del­måt­tig sko­la, Wall­ströms ut­ri­kes­po­li­tik, ett par­ti som i många år blun­dat för he­ders­pro­ble­ma­ti­ken och som har svårt att hål­la isla­mis­ter­na ut­an­för sitt par­ti, sa­de Pers­son.

En­ligt Pers­son ha­de Li­be­ra­ler­na fått de po­li­tis­ka vins­ter­na som finns i över­ens­kom­mel­sen i en för­hand­ling med Mo­de­ra­ter­na. Om man ba­ra ha­de bett om dem.

Fle­ra ta­la­re fram­höll dels att par­ti­et fått ige­nom myc­ket li­be­ral po­li­tik i över­ens­kom­mel­sen, dels att den in­ne­bär att man hål­ler SD ut­an­för in­fly­tan­de. Jan Jöns­son från Stock­holm var­na­de för att un­derskat­ta Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na och vad de vill gö­ra med sam­häl­let.

– Det är det all­var­li­gas­te en li­be­ral kan gö­ra sig skyl­dig till. Vi har re­dan sett en lång­sam an­pass­ning från de kon­ser­va­ti­va par­ti­er­na, sa­de han.

– Kärn­frå­gan är om vi ska va­ra en ak­tiv del av det in­ter­na­tio­nel­la mot­stån­det mot na­tio­na­lis­men el­ler stäl­la oss vid si­dan och hop­pas att and­ra tar den kam­pen. Vi ska ak­tivt mot­sät­ta oss SD:S in­fly­tan­de i svensk po­li­tik och mot­ver­ka kon­ser­va­ti­va kraf­ter som gör sig till na­tio­na­lis­mens red­skap. I det står vi när­ma­re S och MP än M och KD, sa­de Jan Jöns­son.

Jan Björklund fram­höll för om­bu­den att Li­be­ra­ler­na och Cen­tern ab­so­lut in­te ger Löfven fria hän­der om han släpps fram.

– Ste­fan Löfven le­ver på nå­der av Li­be­ra­ler­na och Cen­tern, ska man kom­ma ihåg. Vi är ett bor­ger­ligt par­ti och vi kom­mer in­te att kom­pro­mis­sa bort vå­ra grund­läg­gan­de vär­de­ring­ar. Vi kom­mer in­te ad­mi­ni­stre­ra so­ci­al­de­mo­kra­tisk po­li­tik, sa­de Björklund.

Han angav tre skäl till var­för han vill god­kän­na över­ens­kom­mel­sen med S och MP och släp­pa fram Ste­fan Löfven (S) som stats­mi­nis­ter, i stäl­let för att släp­pa fram Ulf Kris­ters­son som le­da­re för en M+KD re­ge­ring.

– För att vi fått ige­nom en om­fat­tan­de li­be­ral agen­da, för att vi får en sta­bil lös­ning i riks­da­gen ut­an risk för ex­tra­val och för att vi mi­ni­me­rar in­fly­tan­de från de bå­da yt­ter­kantspar­ti­er­na.

Björklund sa­de att han li­tar på att Mo­de­rat­le­da­ren Ulf Kris­ters­son in­te vill sam­ar­be­ta med SD.

– Men jag li­tar ock­så på Jim­mie Åkes­son (SD), som sä­ger att han ska gö­ra allt för att få in­fly­tan­de över en så­dan re­ge­ring.

Ste­fan Löfven le­ver på nå­der av Li­be­ra­ler­na och Cen­tern, ska man kom­ma ihåg. JAN BJÖRKLUND (L)

Bild: Erik Mår­tens­son/tt

Om So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas Ste­fan Löfven ska få fort­sät­ta som stats­mi­nis­ter mås­te han få stöd av Väns­ter­par­ti­et och dess par­ti­le­da­re Jo­nas Sjöstedt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.