Ki­nain­ve­ste­ring­ar kan bli sä­ker­hets­ris­ker

Bohusläningen - - Sverige -

Sä­len: För­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist (S) må­la­de upp en dys­ter bild av den sä­ker­hets­po­li­tis­ka ut­veck­ling­en i sitt tal på Folk och för­svars år­li­ga kon­fe­rens i Sä­len.

– Vi kan in­te blun­da för att det sä­ker­hets­po­li­tis­ka lä­get över tid har för­säm­rats, sa­de han.

Hul­tqvist pe­kar på rysk upp­rust­ning bå­de av kon­ven­tio­nel­la va­pen och av kärn­va­pen­för­må­gan, på att för­stärk­ning­ar sker i Ryss­lands väst­ra mi­li­tär­om­rå­de och i Kali­ning­rad och på att gam­la sov­je­tis­ka ba­ser i Ark­tis­om­rå­det ak­ti­ve­ras. Till bil­den hör ock­så ett pro­vo­ka­tivt ryskt be­te­en­de bå­de på mar­ken och i luf­ten, en­ligt för­svars­mi­nis­tern.

Hul­tqvist an­ser ock­så att det finns an­led­ning att va­ra på sin vakt gente­mot Ki­na. Han pe­kar på att Ki­na vi­sat ökat in­tres­se för Ark­tis. Ki­ne­sis­ka ut­lands­in­ve­ste­ring­ar oro­ar ock­så.

– Ki­ne­sis­ka in­fra­struk­tu­rin­ve­ste­ring­ar och drift av trans­port­no­der i oli­ka de­lar av värl­den, in­klu­si­ve Eu­ro­pa, är för dem en stra­te­gisk frå­ga, sa­de Hul­tqvist i ta­let.

Fle­ra väst­län­der är oro­a­de för att ki­ne­sis­ka in­ve­ste­ring­ar i in­fra­struk­tur ska kun­na an­vän­das i sä­ker­hets­po­li­tis­ka syf­ten. (TT)

Bild: Hen­rik Mont­go­me­ry/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.