Mays väd­jan om brex­it: Gör det rät­ta!

Bohusläningen - - Världen - TT

En ute­bli­ven brex­it skul­le in­ne­bä­ra ett ”ka­ta­stro­falt och oför­låt­ligt svek mot för­tro­en­det för vår de­mo­kra­ti”.

Det skri­ver Stor­bri­tan­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May i en de­battar­ti­kel i Sun­day Ex­press – där hon väd­jar till det mot­strä­vi­ga par­la­men­tet att stäl­la sig bakom hen­nes om­strid­da brex­itav­tal i om­röst­ning­en på tis­dag.

Par­la­ments­le­da­mö­ter­na ställs där in­för ”det störs­ta och vik­ti­gas­te be­slut som nå­gon le­da­mot i vår ge­ne­ra­tion kom­mer att be­hö­va fat­ta”, skri­ver May. Som det ser ut i nu­lä­get vän­tas hon för­lo­ra om­röst­ning­en.

”Det är dags att läg­ga det po­li­tis­ka spe­let åt si­dan och gö­ra vad som är rätt för lan­det”, skri­ver May.

Stor­bri­tan­ni­en ska läm­na EU den 29 mars, oav­sett om det finns ett av­tal el­ler in­te.

Det se­na­re sce­na­ri­ot kan le­da till fle­ra eko­no­mis­ka pro­blem, en­ligt en del be­dö­ma­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.