Ve­ne­zu­e­la fö­re­slår för­so­nings­mö­te

Bohusläningen - - Världen -

Ve­ne­zu­e­la: Ve­ne­zu­e­la fö­re­slår ett topp­mö­te med and­ra la­ti­na­me­ri­kans­ka län­der för att nå för­so­ning och bli av med den ”ide­o­lo­gis­ka in­to­le­rans” som finns i re­gi­o­nen mot pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ros re­ge­ring, sä­ger lan­dets ut­ri­kesmi­nis­ter Jor­ge Ar­re­a­za en­ligt ny­hets­by­rån Efe.

Ett så­dant mö­te skul­le en­ligt Ar­re­a­za kun­na hål­las vid ett topp­mö­te in­om or­ga­ni­sa­tio­nen Ce­lac, som är en sam­man­slut­ning av ka­ri­bis­ka och la­ti­na­me­ri­kans­ka län­der.

Ma­du­ro svors för ba­ra ett par da­gar se­dan in för en ny man­dat­pe­ri­od, som kom­mer att på­gå fram till 2025. Många län­der an­ser att Ma­du­ros nya man­dat­pe­ri­od är olag­lig.

13 av 14 län­der i Nord- och Sy­da­me­ri­ka som är med i den så kal­la­de Li­magrup­pen har med­de­lat att de in­te kom­mer att er­kän­na Ma­du­ro som pre­si­dent, då de an­ser att pre­si­dent­va­let präg­lats av fusk. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.