Hung­ran­de je­me­ni­ter vän­tar på ge­nom­brott

Bohusläningen - - Världen - Mat­ti­as Mächs/tt

Vål­det har mins­kat kring Je­mens vik­ti­ga hamn­stad al-hu­daydah, där nöd­hjälp nått fram till ti­o­tu­sen­tals iso­le­ra­de män­ni­skor. Men över­ens­kom­mel­sen i Sve­ri­ge häng­er på en skör tråd ef­ter hot om nya at­tac­ker.

”Se­dan upp­gö­rel­sen har WFP slut­li­gen lyc­kats nå fram till de om­kring 250 000 män­ni­skor i söd­ra al-hu­daydah som va­rit iso­le­ra­de un­der må­na­der av hår­da stri­der”, skri­ver Her­vé Ver­hoo­sel, ta­les­per­son för FN:S World Food Pro­gram­me (WFP), i en kom­men­tar till TT.

FN har gjort sitt bäs­ta för att för­sö­ka be­va­ra den för­sik­tigt po­si­ti­va an­dan från för­hand­ling­ar­na i de­cem­ber. Ef­ter en vec­kas sam­tal på Jo­han­nes­bergs slott ut­an­för Rim­bo tyck­tes de stri­dan­de par­ter­na åt­minsto­ne ha bru­tit isen.

Över­ens­kom­mel­sen om eldupp­hör och till­ba­kadra­gan­de av trup­per från al-hu­daydah ut­må­la­des som en vik­tig fram­gång. Det har dock gått trögt att om­sät­ta den.

– Bå­da si­dor har i stort sett hål­lit sig till eldupp­hö­ret och det har skett en be­ty­dan­de ned­trapp­ning, sa­de Je­men­sän­de­bu­det Mar­tin Grif­fit­hs ti­di­ga­re i vec­kan.

Men re­dan da­gen ef­ter, i tors­dags, dö­da­de re­bel­ler­na minst sju re­ge­rings­lo­ja­la sol­da­ter och fö­re­trä­da­re i en drö­na­r­at­tack mot lan­dets störs­ta flyg­bas al-anad i syd­väst­ra Je­men. En­ligt re­bel­ler­na var at­tac­ken ett svar på ”fi­en­dens kon­ti­nu­er­li­ga flyg­at­tac­ker”.

Den ge­nom­för­des vis­ser­li­gen en bra bit ifrån al-hu­daydah, men led­de ge­nast till hår­da ton­gång­ar från bå­da si­dor och an­kla­gel­ser om att mot­par­ten in­te me­nat all­var med för­hand­ling­ar­na i Sve­ri­ge.

Sam­ti­digt ho­tar re­bel­ler­na att ge­nom­fö­ra nya drö­na­r­at­tac­ker.

– Snart kom­mer vi att ha till­räck­ligt många (drö­na­re) i vå­ra la­ger för att kun­na ge­nom­fö­ra fler än en drö­narin­sats på fle­ra strids­fron­ter sam­ti­digt, sa­de ta­les­per­so­nen Ya­hya Sa­ria un­der en press­kon­fe­rens i den re­bell­håll­na hu­vud­sta­den Sa­naa på sön­da­gen, en­ligt Reu­ters.

Bild: Ha­ni Mo­ham­med/tt

En fa­milj som tving­ats fly sitt hem på grund av stri­der­na sit­ter vid en sko­la för in­tern­flyk­ting­ar i Je­mens hu­vud­stad Sa­naa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.