Kom­mu­nen sat­sar på torg­han­del

Bohusläningen - - Oss Emellan -

14 ja­nu­a­ri 2009. Ud­de­val­la kom­mun vill blå­sa liv i torg­han­deln.

Bätt­re ser­vice åt knal­lar­na och en ny­an­ställd torg­värd är två ny­he­ter in­för årets kom­mers på Kungstor­get.

Kungstor­get som mark­nads- och sa­luplats för­sva­gas från år till år. Där­med mins­kar ock­så cent­rums drag­kraft vil­ket and­ra ak­tö­rer, till ex­em­pel Torps köp­cent­rum, kan pro­fi­te­ra på.

Sep­po Rä­ik­kö­nen, ut­re­da­re på tek­nis­ka kon­to­ret, sä­ger att kom­mu­nen vill vän­da den här ut­veck­ling­en.

– Det se­nas­te året har det va­rit väl­digt myc­ket sam­ma typ av va­ror som sålts på mark­nads­da­gar­na. Det har va­rit väl­digt myc­ket klä­der.

– Vår för­hopp­ning är att vi ska bred­da ut­bu­det och få stör­re va­ri­a­tion. Då kom­mer ock­så be­sö­kar­na som gil­lar att hand­la på tor­get.

Han be­rät­tar att en ny taxa ta­gits fram för årets torg­han­del. I av­gif­ten in­går bil­plats. Ti­di­ga­re har för­säl­jar­na fått le­ta p-plats och be­ta­la av­gif­ten för en dag.

En an­nan ny­het är att den knal­le som vill ha en sa­luplats för he­la året får be­ta­la he­la av­gif­ten i ett en­gångs­be­lopp. Ti­di­ga­re kun­de av­gif­ten för en hel års­plats be­ta­las kvar­tals­vis.

Det­ta be­ty­der att den som vill ha störs­ta möj­li­ga plats, 12x3 me­ter, på den må­nat­li­ga knal­le­mark­na­den får punga ut med 6 750 kro­nor. Även om det för­mod­li­gen är känn­bart för en del hand­la­re så sä­ger Sep­po Rä­ik­kö­nen sig in­te ha hört att nå­gon hand­la­re valt att hop­pa av.

In­för torgå­ret 2009 har Ud­de­val­la, lik­som ti­di­ga­re Strömstad, Troll­hät­tan och Vä­ners­borg valt att an­li­ta en torg­värd.

– An­ders Lönn som har fått det upp­dra­get har go­da kon­tak­ter i den här bran­schen. Vi hop­pas att han ska kun­na hjäl­pa oss med att ut­veck­la han­deln och ak­ti­vi­te­ter­na på Kungstor­get, sä­ger Sep­po Rä­ik­kö­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.