Fö­del­se­da­gar

Bohusläningen - - Oss Emellan -

För 76 år se­dan, 1943, föd­des so­ci­al­de­mo­kra­ten Le­na Hjel­m­wal­lén. • Hon blev riks­dags­le­da­mot år 1969 och stats­råd förs­ta gång­en år 1974. Hjelm-wal­lén har un­der sin po­li­tis­ka kar­riär haft fle­ra mi­nister­pos­ter och bland an­nat va­rit ut­ri­kesmi­nis­ter och vice stats­mi­nis­ter.

För 78 år se­dan, 1941, föd­des • den ame­ri­kans­ka skå­de­spe­la­ren Faye Du­na­way. Hon slog ige­nom som bank­rå­na­ren Bon­nie Par­ker i Bon­nie och Cly­de (1967). Den in­sat­sen led­de till rol­ler i bland and­ra Upp­gö­rel­sen (1969) och De tre mus­ke­tö­rer­na (1973). Du­na­way till­de­la­des en Oscar för bäs­ta kvinn­li­ga hu­vud­roll i fil­men Network (1976). På se­na­re tid har hon ex­em­pel­vis synts i The ca­se for Christ (2017).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.