14 ja­nu­a­ri

I dag har Fe­lix och Fe­li­cia namns­dag.

Bohusläningen - - Oss Emellan -

Fe­lix kom­mer från la­ti­nets fe­lix ”lyck­lig”, ”lyc­ko­sam”. Nam­net har an­vänts i Sve­ri­ge se­dan 1700-ta­let. I slu­tet av 1900-ta­let blev det ett mo­de­namn. Knappt 14 200 he­ter Fe­lix, om­kring 11 500 har det som förs­ta för­namn. Dess­utom har om­kring 140 per­so­ner Fe­lix som ef­ter­namn.

Fe­li­cia, den kvinn­li­ga for­men av Fe­lix, blev po­pu­lärt i Sve­ri­ge i slu­tet av 1900-ta­let. Knappt 22 000 he­ter Fe­li­cia, om­kring 14 000 har det som till­tals­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.