Namn vi minns

Bohusläningen - - Oss Emellan -

För 144 år se­dan, 1875, föd­des den tys­ke te­o­lo­gen Al­bert Schweit­zer • (död 1965). Han var bland an­nat verk­sam som fi­lo­sof, lä­ka­re, mis­sio­när, or­ga­nist och mu­sik­fors­ka­re. När han ar­be­ta­de som präst i Stras­bourg i bör­jan av 1900-ta­let bi­drog han till att Bachs or­gel­verk gavs ut. Ef­ter förs­ta världs­kri­get öpp­na­de han ett sjuk­hus i Cen­tral­af­ri­ka som han fi­nan­si­e­ra­de ge­nom kon­ser­ter och fö­re­drag. År 1952 fick han No­bels freds­pris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.