Evi­dens väx­er

Bohusläningen - - Oss Emellan -

14 ja­nu­a­ri 2009. Fö­re­ta­get Evi­dens går mot ström­men i låg­kon­junk­tu­ren och gör en stor­sats­ning in­för fram­ti­den. Fö­re­ta­get kö­per nu Cen­ter för Cog­ni­tiv Psy­ko­te­ra­pi och Ut­bild­ning i Gö­te­borg och star­tar sam­ti­digt ett nytt spe­ci­a­list­cen­ter för så­väl pri­vat­per­so­ner som fö­re­tag, kom­mu­ner och lands­ting i Ly­se­kil. Pla­ner­na pre­sen­te­ra­des un­der tis­da­gen i Gö­te­borg av Evi­dens vd Ka­rin Ka­loczy och fö­re­ta­gets grun­da­re Tom­my Nordén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.