Munke­dal bra på fö­re­tag

Bohusläningen - - Oss Emellan -

14 ja­nu­a­ri 2009. En­ligt stif­tel­sen Fo­rum för små­fö­re­tags­forsk­ning (FSF) lig­ger Munke­dal på 36:e plats bland lan­dets 290 kom­mu­ner när det gäl­ler fö­re­tagskli­mat år 2008.

Ran­king­en an­vän­der da­ta från Svenskt Nä­rings­livs un­der­sök­ning om lo­kalt fö­re­tagskli­mat, men väger ock­så in kom­mu­ner­nas va­ri­e­ran­de för­ut­sätt­ning­ar.

Öv­ri­ga pla­ce­ring­ar som kan näm­nas är Fär­ge­lan­da (43), Ud­de­val­la (161), Strömstad (185), Ly­se­kil (204), Ta­num (262), So­tenäs (271) och Orust (288).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.