Dröm­de­but i der­byt för IFK Ud­de­val­las nya stjär­na

Bohusläningen - - 2 - Jo­el Hans­son jo­el.hans­[email protected]­husla­ning­en.se 073-3443753

Dröm­de­but, myc­ket mål och se­ger i der­byt mot Her­restad. Sön­da­gen blev per­fekt för IFK Ud­de­val­la fut­sal.

– Det var fan­tas­tiskt kul att få gö­ra mål di­rekt, sä­ger Nan­na Jans­son som gjor­de mål med sitt förs­ta till­slag i Ifk-trö­jan.

I drygt tio mi­nu­ter hop­pa­des Her­restad på en skräll.

Se­dan viss­te de själ­va, publi­ken och IFK Ud­de­val­la att de skul­le för­lo­ra.

IFK Ud­de­val­la var för pass­nings­skick­li­ga, för sam­spel­ta och för bra.

Vis­ser­li­gen, vid ställ­ning­en 0–0, bom­ma­de Em­ma Karn­ström öp­pet mål från två me­ter. Ett lä­ge hon an­nars sät­ter 99 gång­er av 100.

Men hon och se­ri­e­le­dar­na fick re­vansch. Fö­re pa­us ha­de hon själv gjort två mål, An­na Hol­mqvist ett och My Olofs­son Hjelm ett.

4–0 och der­byt var i prak­ti­ken över.

Och då ha­de IFK Ud­de­val­la in­te ens satt in Nan­na Jans­son. Sve­ri­ges förs­ta kvinn­li­ga fut­sal­proffs – som spe­la­de för ett ita­li­ens­ka Olim­pus Ro­ma un­der hös­ten – och som spe­lar för det svens­ka lands­la­get.

Hon ha­de va­rit på pla­nen i 23 se­kun­der i bör­jan av and­ra halv­lek. I hen­nes förs­ta match för IFK Ud­de­val­la, i förs­ta an­fal­let, på hen­nes förs­ta till­slag gjor­de hon 5–0. Snac­ka om de­but.

– Det var fan­tas­tiskt kul att få gö­ra mål di­rekt. Det är all­tid skönt att få sät­ta en bal­ja med en gång och spe­ci­ellt i min de­but, sä­ger Nan­na Jans­son.

Hon fort­sät­ter:

– Det känns som att jag har kom­mit till rätt klubb. Nu är det ba­ra att job­ba vi­da­re och kom­ma in i la­gets spel för att jag själv ska kun­na få ut­lopp för det jag själv är bra på.

Her­restad snyg­ga­de vis­ser­li­gen till siff­ror­na till ge­nom Lo­va Fred­gren och Wil­ma Wes­ter till 5–2, men var ald­rig nä­ra att ho­ta IFK Ud­de­val­la som ock­så kun­de gö­ra 6–2 ge­nom Sti­na Ös­ter­berg.

Haif var in­te allt för ned­slag­na ef­ter för­lus­ten.

– Jag tyc­ker att vi spe­la­de bra jäm­fört med det förs­ta der­byt i hös­tas. Fram­för allt i för­svars­spe­let där vi of­ta lyc­ka­des att hål­la vå­ra po­si­tio­ner. Vi gav ald­rig upp och fick gjort två mål på slu­tet som blev en skön ad­re­nalin­kick för oss, sä­ger Lo­va Fred­gren i Her­restad.

Bild: Hå­kan Fred­riks­son

”Jag var li­te ner­vös i bör­jan, men ef­ter mitt mål så släpp­te ner­ver­na”, sä­ger Nan­na Jans­son som se­nast spe­la­de som proffs för ita­li­ens­ka Olim­pus Ro­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.