IFK Ud­de­val­las tunga re­vansch – vann der­byt

Det blev stor dra­ma­tik i tre­stads­der­byt mel­lan IFK Ud­de­val­la och Skof­te­byn som punk­te­ra­des först med sju se­kun­der kvar att spe­la. – Nu kan vi va­ra gla­da he­la vec­kan, sä­ger Fred­rik Sö­derqvist.

Bohusläningen - - Sport - Jo­el Hans­son jo­el.hans­[email protected]­husla­ning­en.se 073-3443753

IFK Ud­de­val­las lör­dag var hemsk: störs­ta för­lus­ten i SFL på fy­ra år ef­ter 6–1-för­lus­ten i Stock­holm mot Ham­mar­by.

Skof­te­byns lör­dag var un­der­bar: se­ger i slut­se­kun­der­na mot IFK Gö­te­borg och topp­kän­ning. Le­dig sön­dag? Knap­past. Spe­lar­na i svens­ka fut­sal­li­gan får dubb­la. IFK Ud­de­val­la och Skof­te­byn skul­le ju mö­tas i ett tre­stads­der­by.

De re­ge­ran­de mäs­tar­na var tag­ga­de till tu­sen och star­ta­de i ett ur­sin­nigt tem­po i Ag­ne­bergs­hal­len. De ska­pa­de fem fe­ta chan­ser på li­ka många mi­nu­ter och på ett av lä­ge­na sköt Fred­rik Sö­derqvist in 1–0 med sin ne­on­gu­la väns­ter­sko.

IFK Ud­de­val­la var bäst till att bör­ja med, men det kvit­ta­de när Skof­te­byn kom ikapp ge­nom Fred­rik Lars­sons 1–1-ka­non.

Hem­ma­la­gets re­plik kom blixt­snabbt och det blev en fa­vo­rit i re­pris för Fred­rik Sö­derqvist som – i öp­pet mål – kun­de gö­ra 2–1.

Se­dan hän­de nå­got märk­ligt. Skof­te­byns Carl Lext fick även han öp­pet mål från två me­ter. Det ef­ter en ut­märkt fri­sparksva­ri­ant. Men han mis­sa­de – trots att mål­vak­ten var bakom ho­nom – ef­tersom han tap­pa­de ba­lan­sen och lyc­ka­des sty­ra bol­len på sitt and­ra ben och ut över kort­lin­jen.

Otu­ren gri­na­de Skof­te­byn i an­sik­tet när de gick in i om­kläd­nings­rum­met för tak­tik­snack.

Vi bor­de ha dö­dat mat­chen långt ti­di­ga­re FRED­RIK SÖ­DERQVIST

Men i bör­jan av and­ra halv­lek blev det in­te lät­ta­re för gäs­ter­na från Troll­hät­tan. Tio mi­nu­ter in i and­ra halv­lek ha­de IFK Ud­de­val­la ryckt till 4–1 ef­ter mål av Petrit Zhu­bi och Emi­lio Ros­si.

På slu­tet tog Skof­te­byn ut mål­vak­ten och lyc­ka­des re­du­ce­ra till bå­de 4–2 (Fred­rik Lars­son) och 4–3 (Ji­had Nasha­bat).

Tre mi­nu­ter att gå på och ner­vo­si­tet i Ag­ne­bergs­hal­len.

Men IFK Ud­de­val­la fick sista or­det. Med sju se­kun­der kvar rul­la­de Kristi­an Le­giec in 5–3 i tomt mål. De tre po­äng­en gör att de re­ge­ran­de mäs­tar­na be­hål­ler se­ri­e­led­ning­en i SFL.

– Jag tyc­ker att vi över­ty­gar och är det myc­ket bätt­re la­get. Vi bor­de ha dö­dat mat­chen långt ti­di­ga­re, men vi mis­sar fle­ra fri­lä­gen. Ty­värr har det va­rit så un­der he­la sä­song­en: att vi har led­ning­en och att vi se­dan in­te får in bol­len, sä­ger Fred­rik Sö­derqvist.

Han av­slu­tar:

– Det här var un­der­bart. Nu kan vi va­ra gla­da he­la vec­kan. Det är all­tid ro­ligt att vin­na mot Skof­te­byn ef­tersom det är de en­da der­by­na vi har.

Fred­rik Sö­derqvist blev ut­sedd till mat­chens bäs­ta spe­la­re i tre­stads­der­byt mot Skof­te­byn. Lands­lags­spe­la­ren gjor­de två mål och var duk­tig i bå­de för­svars- och an­falls­spe­let. Se­gern be­ty­der att IFK Ud­de­val­la fort­fa­ran­de le­der svens­ka fut­sal­li­gan.

Bild: Hå­kan Fred­riks­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.