Ny sprint­suc­cé för Sve­ri­ge: ”Pre­cis som vi vil­le ha det”

Bohusläningen - - Sport - Ma­ko­to Asa­ha­ra/tt

Tre svens­kor på pal­len in­di­vi­du­ellt och dub­bel­se­ger i sta­fet­ten i Dres­den. Sve­ri­ge do­mi­ne­rar sprin­ten i världs­cu­pen.

– Det är väl jäv­ligt stort tyc­ker jag, sä­ger Ma­ja Dahlqvist ef­ter en hi­sto­risk helg för de svens­ka sprint­da­mer­na.

Svensk sprin­tåk­ning på dam­si­dan mår yp­per­ligt.

Det går in­te att sä­ga an­nat ef­ter att Sve­ri­ge, da­gen ef­ter en trip­pel (Sti­na Nils­son, Ma­ja Dahlqvist, Jon­na Sund­ling) på pal­len i den in­di­vi­du­el­la sprin­ten, kom et­ta med första­la­get och tvåa med andra­la­get i sprint­sta­fet­ten i Dres­den.

Har svensk sprin­tåk­ning nå­gon­sin haft en li­ka bra världs­cups­helg?

– Jag tror in­te det. Vi blev ju hi­sto­ris­ka igår med trip­peln. Så det var fint att få föl­ja upp det i dag, sä­ger Sti­na Nils­son, som till­sam­mans med Ma­ja Dahlqvist åk­te i det seg­ran­de första­la­get,

Nils­son, för ovan­lig­he­tens skull i rol­len som förs­ta star­tan­de i la­get, krat­ta­de för se­gern när hon gav Ma­ja Dahlqvist en led­ning ef­ter STI­NA NILS­SON att ha spräckt upp fäl­tet in­för sista­sträc­kan.

– Det blev pre­cis som jag vil­le ha det. Jag fick gå hårt på sista var­vet och kun­de väx­la till Ma­ja. Jag ha­de en väl­dig trygg­het i att hon kun­de för­val­ta det på ett bra sätt, sä­ger Nils­son, som kan tän­ka sig en förs­ta­sträc­ka även på ett VM.

– Det var kul. Jag är öp­pen för att åka vad som helst jag blir ut­ta­gen till.

Var det än­då ner­vöst när du läm­na­de över till Dahlqvist?

– Ab­so­lut. Fram­förallt var det väl­digt tajt då. Många tu­vor och många sta­var som kan ry­ka.

Ma­ja Dahlqvist gick i lik­nan­de tan­ke­ba­nor när hon tog över sta­fett­pin­nen.

– När det är en så­dan tajt ba­na så blir det li­te ad­re­na­lin. Det blir ald­rig lugnt för­rän man går över mål­lin­jen. Men hon (Nils­son) gav mig helt klart ett bra ut­gångs­lä­ge in­för sista sträc­kan, sä­ger Dahlqvist.

En krång­lig, och da­gen till ära gans­ka grön och gräs­be­fläc­kad, ba­na till trots var det en stads­ba­na som Dahlqvist kän­de väl till ef­ter att ha vun­nit sprint­sta­fet­ten i sta­den även i fjol, då med Ida Inge­mars­dot­ter. Att släp­pa för­bi nors­ka första­la­gets an­ka­re Mai­ken Cas­per­sen Fal­la på vägen mot av­gö­ran­det fanns med i den tak­tis­ka be­räk­ning­en. För när Dahlqvist se­na­re tog till­ba­ka led­ning­en, en bit från mål, så släpp­te hon den ald­rig igen.

– Bå­de jag och Sti­na fick lop­pen pre­cis som vi vil­le ha det. Det var kul, sä­ger Dahlqvist.

Bakom suc­cé­du­on tog Ida Inge­mars­dot­ter och Jon­na Sund­ling i det svens­ka andra­la­get andra­plat­sen ef­ter mål­fo­to. Det nors­ka första­la­get kom trea med USA på fjär­de­plat­sen.

Jag är öp­pen för att åka vad som helst jag blir ut­ta­gen till

På herr­si­dan val­de Sve­ri­ge att läm­na de fles­ta A-lands­lagså­kar­na hem­ma ef­ter Tour de Ski och gav chan­sen åt någ­ra nya namn. Gustaf Berglund och Jo­han Hägg­ström tog sig till fi­na­len i sprint­sta­fet­ten och höll sig väl fram­me tills Berglund föll på den näst sista sträc­kan. Svens­kar­na slu­ta­de åt­ta. Det blev norsk dub­bel­se­ger.

Det and­ra svens­ka la­get med Gustav Nord­ström och Te­o­dor Pe­ter­son slogs ut i se­mi­fi­nal.

Bild: Oli­ver Kil­lig

Ma­ja Dahlqvist (på bil­den) och Sti­na Nils­son full­bor­da­de den svens­ka suc­cé­hel­gen i Dres­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.