Vå­ra för­fä­der led av in­a­vel

Bohusläningen - - Vetenskap - Ro­land Jo­hans­son/tt

Is­ti­dens män­ni­skor lev­de enormt hår­da liv. De var tvung­na att kla­ra det kal­la kli­ma­tet, gå i när­strid med mam­mu­tar och ho­ta­des av sto­ra rov­djur. Men ett än­nu vär­re pro­blem var att de led av svå­ra miss­bild­ning­ar.

Det fram­går av en stu­die som pub­li­ce­ras i Pro­cee­dings of the Na­tio­nal Aca­de­my of Sci­ences. Den är ut­förd av pa­le­o­an­tro­po­lo­gen Erik Trinkaus vid Washing­ton Uni­ver­si­ty i Saint Lou­is i USA.

Trinkaus har grans­kat en mängd ske­lett från is­ti­dens Eu­ro­pa och Asi­en, de fles­ta från de se­nas­te 200 000 åren. I ma­te­ri­a­let in­går läm­ning­ar från bå­de ne­an­der­ta­la­re och mo­der­na män­ni­skor.

En för­vå­nans­värt stor an­del av des­sa av­slö­jar att många män­ni­skor i den ti­dens värld bar på med­föd­da miss­bild­ning­ar. Ex­em­pel är ett an­tal ab­normt böj­da lår­ben som hit­tats på så vitt skil­da plat­ser som Ki­na och Tjec­ki­en. En skal­le från ett li­tet barn från en grot­ta i Is­ra­el har en upp­svälld hjärn­skål – ett tec­ken på att bar­net fötts med vat­ten­skal­le, hyd­ro­ce­fa­lus. Och ett an­nat ske­lett av en man från Ita­li­en vi­sar att han ha­de en sjuk­ligt böjd hö­gerarm, men en nor­mal väns­terarm.

In­tres­sant nog tycks de fles­ta av in­di­vi­der­na med miss­bild­ning­ar ha levt till gans­ka hög ål­der, vil­ket an­ty­der att de, trots si­na han­di­kapp, mås­te ha ta­gits om hand av and­ra med­lem­mar i grup­pen.

En­ligt Trinkaus är den höga an­de­len miss­bild­ning­ar märk­lig. To­talt har han hit­tat ab­nor­mi­te­ter hos 66 in­di­vi­der från tids­pe­ri­o­den – ex­cep­tio­nellt många med tan­ke på att det to­ta­la an­ta­let fynd är så li­tet. Han på­pe­kar att de be­skriv­na miss­bild­ning­ar­na fö­re­kom­mer hos fär­re än en pro­cent av da­gens män­ni­skor. Chan­sen att hit­ta så många med­föd­da fel rent slump­mäs­sigt mås­te med and­ra ord va­ra ”för­svin­nan­de li­ten” – så­vi­da in­te miss­bild­ning­ar var re­la­tivt van­li­ga på den ti­den.

Var det så? Ja, up­pen­bar­li­gen – och för­kla­ring­en kan va­ra gans­ka en­kel. En­ligt Trinkaus pe­kar allt mot att den över­gri­pan­de or­sa­ken var en hög grad av in­a­vel.

Ett be­vis är att många av miss­bild­ning­ar­na är ty­pis­ka för män­ni­skor som bär på en viss typ av ge­ne­tis­ka mu­ta­tio­ner som ett re­sul­tat av att bå­da för­äld­rar­na fört över skad­li­ga an­lag till av­kom­man. Ris­ken för det­ta ökar av na­tur­li­ga skäl då in­di­vi­der­na i en grupp är nä­ra be­släk­ta­de.

Ti­di­ga­re stu­di­er har vi­sat att män­ni­skor­na i is­ti­dens Eu­ro­pa och Asi­en ha­de låg ge­ne­tisk di­ver­si­tet – nå­got som tycks ha gällt un­der lång tid för vår egen art ef­ter ut­vand­ring­en från ur­hem­met i Afri­ka för cir­ka 100 000 år se­dan.

Be­folk­ningstät­he­ten i Eu­ro­pa och Asi­en var med all sä­ker­het ex­tremt låg un­der ti­o­tu­sen­tals år. Små grup­per av män­ni­skor var ut­sprid­da över enor­ma ytor och kon­tak­ten dem emel­lan var för­mod­li­gen spo­ra­disk.

Även ne­an­der­ta­lar­na var glest fö­re­kom­man­de och många grup­per var tro­li­gen iso­le­ra­de från varand­ra. Re­sul­ta­tet blev att när­be­släk­ta­de män och kvin­nor bil­da­de par, var­på en hög an­del av bar­nen föd­des med miss­bild­ning­ar.

Ti­di­ga­re har fors­kar­na mest upp­fat­tat miss­bild­ning­ar­na som ku­ri­o­si­te­ter. Många har no­te­rat att de är över­re­pre­sen­te­ra­de i de is­ti­da läm­ning­ar­na men har an­ta­git att det kan ha be­rott på an­nat än in­a­vel. Det har ex­em­pel­vis fö­re­sla­gits att den ti­dens män­ni­skor kan ha upp­fat­tat män­ni­skor med kro­ki­ga ben el­ler ar­mar som he­li­ga

och där­för be­gravt dem på ett sätt som gjor­de att de lät­ta­re be­va­ra­des åt ef­ter­värl­den.

Trinkaus tror dock in­te på den för­kla­ring­en. Det finns inga spår i nå­got fall ef­ter ri­tu­el­la be­grav­ning­ar. Sna­ra­re var det så att miss­bild­ning­ar­na var än­nu en av många ut­ma­ning­ar för de is­ti­da män­ni­skor­na – till­sam­mans med ky­la, svält, rov­djur, far­li­ga by­tes­djur och stor risk för död­li­ga olyc­kor.

Bild: Erik Trinkaus/tt

Ex­em­pel på miss­bild­ning­ar hos män­ni­skor från is­ti­dens Eu­ro­pa och Asi­en. Till väns­ter tre ab­normt böj­da lår­ben. I mit­ten, upp­i­från och ner, en miss­bil­dad del av en un­der­kä­ke, ett sjuk­ligt för­sto­rat barn­kra­ni­um, ett ab­normt nyc­kel­ben och en kä­ke där tän­der­na ald­rig ut­veck­lats. Till hö­ger, upp­i­från och ner, ett miss­bil­dat bäc­ken, en miss­bil­dad kä­ke och en klu­ven gom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.