Per­nil­la läm­nar med åter­blick

Bohusläningen - - Tvguide -

Ef­ter sex år med ”Hus­dröm­mar” tac­kar Per­nil­la Måns­son Colt för sig. Men in­nan hon sä­ger ad­jö åter­vän­der hon till någ­ra av hu­sen.

– Det blir en mix från al­la år se­dan pro­gram­star­ten. Bland an­nat be­sö­ker vi fa­mil­jen som flyt­ta­de in i ett växt­hus. Vi har fått många frå­gor om hur det gick. Till ex­em­pel und­rar många hur de gör när de tvät­tar al­la föns­ter, sä­ger Per­nil­la Måns­son Colt och tilläg­ger skrat­tan­de:

– Sva­ret är: Det gör de säl­lan, och in­te så no­ga.

Un­der åren med ”Hus­dröm­mar” har hon haft ar­ki­tek­ten Gert Win­gårdh vid sin si­da. Men nu läm­nar Måns­son Colt med varm hand över sta­fett­pin­nen till kol­le­gan An­ne Lund­berg me­dan Win­gårdh blir kvar.

– Det har verk­li­gen va­rit fan­tas­tiskt ro­ligt! Och jag har lärt mig jät­te­myc­ket. Gert har bli­vit en väl­digt god vän, sä­ger Per­nil­la Måns­son Colt.

He­le­na Björkvall/tt

Fo­to: SVT

”Ett tips in­för hus­re­no­ve­ring­en är att ha en väl till­ta­gen bud­get”, sä­ger Per­nil­la Måns­son Colt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.