Stort in­tres­se för ny­gam­mal me­tod att be­va­ra grön­sa­ker

Bohusläningen - - Sidan 1 - Moa Pers­son [email protected]­husla­ning­en.se 0522-99200

Stu­di­e­främ­jan­det an­ord­nar fö­re­läs­ning på Bo­hus­läns mu­se­um om det som kimchi, kom­bu­cha och surkål har ge­men­samt – fer­men­te­ring.

Kimchi, kom­bu­cha och surkål är tre oli­ka maträt­ter som al­la har en sak ge­men­samt – de är fer­men­te­ra­de. En be­va­rings­me­tod som är bå­de mil­jö­vän­lig, nyt­tig och gam­mal. Nå­got som fö­re­läs­nings­se­ri­en Café Pla­net på Bo­hus­läns mu­se­um nu lyf­ter fram.

Un­der hös­ten ar­ran­ge­rar Stu­di­e­främ­jan­det till­sam­mans med Ud­de­val­la kom­mun och Na­tur­skydds­för­e­ning­en fi­ka och fö­re­läs­nings­se­ri­en Café Pla­net en gång i må­na­den på Bo­hus­läns mu­se­um. Pro­jek­tet är en na­tio­nell sats­ning från Stu­di­e­främ­jan­det där tan­ken är att fö­re­läs­ning­ar och te­ma­kväl­lar ska in­spi­re­ra människor till att le­va ett mer kli­mats­mart liv.

det dags för den and­ra de­len i fö­re­läs­nings­se­ri­en om hur vi kan le­va och äta mer kli­mats­mart. En del i den pro­ces­sen är att ta hand om de rå­va­ror som finns och för­länga grön­sa­kers livs­tid, ge­nom att an­vän­da sig av me­to­der­na kon­ser­ve­ra och fer­men­te­ra.

– Un­der den här kväl­len lyf­ter vi fram aspek­ten om hur vi kan äta mer håll­bart. Ett sätt är att ta till­va­ra grön­sa­ker ge­nom att fer­men­te­ra dem. Det be­ty­der att man lå­ter grön­sa­ker­na jä­sa i en kon­trol­le­rad pro­cess. Då hål­ler grön­sa­ker­na läng­re och blir även nyt­ti­ga­re ef­tersom jäs­nings­pro­ces­sen bi­drar till att män­ni­sko­krop­pen lät­ta­re tar upp fler vi­ta­mi­ner i grön­sa­ker­na, sä­ger An­na-ka­rin Strand­berg som sam­ord­nar Café Pla­net på Stu­di­e­främ­jan­det Ud­de­val­la.

på fer­men­te­ra­de rät­ter såsom kimchi – den fer­men­te­ra­de star­ka kå­len från Syd­ko­rea el­ler te-dryc­ken kom­bu­cha som är fer­men­te­rad svart te. Men fak­tum är att fer­men­te­ring är en tra­di­tion vi har an­vänt oss av i svensk mat­lag­ning väl­digt länge.

Att sy­ra och fer­men­te­ra grön­sa­ker är en gam­mal tra­di­tion som bli­vit allt mer po­pu­lär i da­gens sam­häl­le. En aspekt för det sti­gan­de in­tres­set är att häl­so­a­spek­ter­na lyfts fram och att den är en vik­tig del i den an­ti­in­flam­ma­to­ris­ka kos­ten som har bli­vit mer po­pu­lär de se­nas­te åren.

– Det är en gam­mal kon­ser­ve­rings­me­tod och det fun­kar bra med väl­digt många oli­ka slags grön­sa­ker. Ef­tersom sät­tet att ta till­va­ra grön­sa­ker på har fått ett upp­sving de se­nas­te åren och att den bli­vit en vik­tig del i den an­ti­in­flam­ma­to­ris­ka kos­ten tänk­te vi att det vo­re kul att upp­märk­sam­ma me­to­den, sä­ger An­na-ka­rin Strand­berg.

Bild: The­re­se El­gquist/privat

An­na-ka­rin Strand­berg på Stu­di­e­främ­jan­det lig­ger bakom fö­re­läs­ning­en om fer­men­te­ra­de grön­sa­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.