Det är ett per­son­ligt och mo­ra­liskt an­svar att an­mä­la när po­li­ti­ker och tjäns­te­män ham­nar i jäv.

Bohusläningen - - Sidan 1 - Karl af Gei­jer­stam:

Un­der sep­tem­ber må­nads kom­mun­full­mäk­ti­ge­mö­te i Munke­dal blev en frå­ga om jäv ak­tu­ell. Krist­de­mo­kra­ten Fred­rik Ols­son yr­ka­de bi­fall till en mo­tion om att ut­re­da ”möj­lig­he­ter­na att med hjälp av Munke­dals Bord­ten­nisklubb mark­nads­fö­ra kom­mu­nen”.

Men Fred­rik Ols­son är ock­så le­da­mot i bord­ten­nisklub­bens sty­rel­se. Mat­heus En­holm (SD) på­ta­la­de att en jävs­si­tu­a­tion fö­relåg, vil­ket fick Ols­son att dra till­ba­ka sitt yr­kan­de och med­de­la att han in­te skul­le del­ta i be­slu­tet.

Ef­ter den­na in­ci­dent

har nu Ols­son skri­vit en mo­tion om att al­la po­li­ti­ker öp­pet bör re­do­vi­sa si­na en­ga­ge­mang i för­e­ning­ar, bo­lag och in­tres­se­or­ga­ni­sa­tio­ner.

– Jag tyc­ker att det är vik­tigt att ha en öp­pen­het i den här ty­pen av frå­gor, sä­ger han till Bo­hus­lä­ning­en.

Re­do­vis­ning­ar av det­ta slag finns i många de­mo­kra­tis­ka län­ders re­gel­verk. Med­lem­mar­na i Sve­ri­ges re­ge­ring mås­te till ex­em­pel re­do­vi­sa si­na eko­no­mis­ka in­tres­sen.

Men är en så­dan re­do­vis­ning egent­li­gen nöd­vän­dig på kom­mu­nal ni­vå? I dag finns inga så­da­na tving­an­de reg­ler. Där­e­mot finns det jävs­reg­ler och kom­mu­nal­la­gen fö­re­skri­ver bland an­nat föl­jan­de: ”Den som kän­ner till en om­stän­dig­het som kan an­tas ut­gö­ra jäv mot ho­nom el­ler hen­ne ska själv­mant upp­ge det.” Det finns allt­så ett per­son­ligt och mo­ra­liskt an­svar att in­te age­ra och be­slu­ta i ären­den där man själv kan gyn­nas av ett be­slut.

Gjor­de då Ols­son

fel i kom­mun­full­mäk­ti­ge? Nej, tro­li­gen in­te. Jävs­grun­der­na i full­mäk­ti­ge är sma­la och gäl­ler ba­ra gyn­nan­de av en själv el­ler di­rekt när­stå­en­de. För kom­mun­full­mäk­ti­ge­le­da­mö­ter­na finns in­te det som kal­las de­li­ka­tes­sjäv el­ler ge­ne­ralklau­su­len: ”om det i öv­rigt finns nå­gon sär­skild om­stän­dig­het som är äg­nad att rub­ba för­tro­en­det till hans opar­tisk­het i ären­det”. Där­e­mot har nämnd­le­da­mö­ter un­ge­fär sam­ma jävs­grun­der som finns för an­ställ­da en­ligt för­valt­nings­la­gen.

Att läm­na in upp­gif­ter fri­vil­ligt om en­ga­ge­mang i för­e­ning­ar och bo­lag kan i och för sig va­ra bra för trans­pa­ren­sen. Men det finns inga tving­an­de lag­reg­ler om det­ta. Och de ex­em­pel som Ols­son tar upp i mo­tio­nen om jäv i nämn­der, är gans­ka solkla­ra i dag.

Där­för finns det en klok­skap i lag­stift­ning­en, att det är ett per­son­ligt an­svar att in­te del­ta i be­slut och hand­lägg­ning av ären­den där man kan gyn­nas. Det kvar­står, of­fent­lig re­do­vis­ning el­ler ej.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.