Från troll­karl till ko­mi­ker

Han har med­ver­kat i tv-pro­gram som bå­de Par­la­men­tet och Släng dig i brun­nen. Nu på lör­dag kom­mer ko­mi­kern Carl Stan­ley till Ud­de­val­la med sin nya show ”Född 1996”.

Bohusläningen - - 2 - Elin Gustafs­son eli­[email protected]­husla­ning­en.se

För två år se­dan tur­ne­ra­de han med sin all­ra förs­ta stand up-show ”Är­ligt ta­lat” och nu är ko­mi­kern Carl Stan­ley åte­ri­gen ak­tu­ell med nya sho­wen ”Född 1996”. På lör­dag kom­mer han till Ud­de­val­la och Östra­bo­te­a­tern – och han hop­pas på ett li­te mer an­ge­nämt be­sök än sist.

Det är nu fy­ra år se­dan ko­mi­kern Carl Stan­ley se­nast be­sök­te Ud­de­val­la. Det är ock­så den en­da gång­en han va­rit i stan – ett be­sök som en­ligt ho­nom själv in­te var sär­skilt an­ge­nämt.

– Jag gjor­de stand up på en krog som jag in­te minns nam­net på, och det var en gans­ka be­ru­sad per­son som var li­te sur och pra­ta­de he­la ti­den och stal sho­wen li­te kan man väl sä­ga, sä­ger Carl Stan­ley och skrat­tar.

– Men nu får jag min re­vansch, tilläg­ger han skämt­samt.

Carl Stan­ley är född och upp­vux­en i Helsing­borg. För fy­ra år se­dan med­ver­ka­de han i Par­la­men­tet för förs­ta gång­en, han har dess­utom va­rit med i ”Släng dig i brun­nen” och 2017 åk­te han ut på sin all­ra förs­ta tur­né ”Är­ligt ta­lat”. För­u­tom det dri­ver han även en Youtu­be­ka­nal och podcas­ten ”Tom­bo­la podcast” till­sam­mans med ko­mi­kern Mar­cus Berg­gren.

In­nan han tog kli­vet upp på stand up-sce­nen ti­tu­le­ra­de han sig dock som troll­karl.

– Till en bör­jan satt jag mest hem­ma och öva­de, det var li­te som mitt World of warcraft-nör­de­ri. Men se­dan upp­träd­de jag med det och höll väl på tills att jag var runt 16–17 år.

Allt ef­tersom han upp­träd­de som troll­karl bör­ja­de han även läg­ga in mer och mer ro­li­ga in­slag i sho­wer­na.

– Jag märk­te att det var un­der­hål­lan­de, och till slut blev det mer skämt än trol­le­ri.

Han be­stäm­de sig där­för för att läg­ga al­la si­na trol­le­ri­gre­jer i en lå­da på vin­den – och se­dan dess är det helt en­kelt ko­mi­ker­kar­riä­ren som ta­git fart.

– Fruk­tans­värt ner­vöst. Med trol­le­ri­et ha­de jag ju nå­got att fal­la till­ba­ka på även om skäm­ten in­te var ro­li­ga. All­ra förs­ta gång­en kör man of­tast ba­ra tre mi­nu­ter, men det är länge nog för att va­ra förs­ta gång­en. Men om man har stått ti­den ut så har man lyc­kats. Det är ing­en som är spe­ci­ellt ro­lig förs­ta gång­en.

– Ha­ha, ab­so­lut jag har många så­da­na min­nen allt­så. En gång var jag på ett köp­cent­rum och skul­le kö­ra en show för per­so­na­len där. Det var ba­ra det att de ha­de för­krö­kat he­la da­gen och var ful­la som ägg. Jag fick kanske kon­takt med fy­ra av de 500 som var på plats. Så det gick ju så­där allt­så, sä­ger han och skrat­tar.

Från den nya stand up-sho­wen ”Född 1996” har Carl Stan­ley dock ba­ra bra och ro­li­ga min­nen.

– Det är ga­ran­te­rat nå­gon av fö­re­ställ­ning­ar­na från den här tur­nén som va­rit de all­ra bäs­ta.

”Född 1996” speg­lar på sätt och vis Carl Stan­leys egen ut­veck­ling i li­vet. Själv be­skri­ver han sho­wen som nå­got mer mo­gen än ”Är­ligt ta­lat” från 2017.

– Mi­na sho­wer föl­jer det som hän­der i mitt liv. Jag tyc­ker det är svårt att skri­va om ett spe­ci­fikt te­ma, så jag kom­mer i prin­cip att pra­ta om det som hänt se­dan för­ra sho­wen.

– Jag har bland an­nat skaf­fat flick­vän och kom­mit till in­sikt om att jag ba­ra är 23 år och fak­tiskt in­te vet så jäv­la myc­ket om li­vet och hur man ska han­te­ra det. Sho­wen blir som en själv­bi­o­gra­fi från de se­nas­te åren kan man sä­ga.

– Ja, ab­so­lut. När folk blir ar­ga tror jag in­te att det är själ­va äm­net som är pro­ble­met, ut­an att man miss­upp­fat­tar vis­sa gre­jer och glöm­mer av att det fak­tiskt är på låt­sas. Pre­cis som att böc­ker och fil­mer kan skild­ra vad som helst är stand up ock­så en konst­form. Se­dan kan in­te al­la all­tid va­ra över­ens om vil­ka skämt som lig­ger på grän­sen.

Vad dri­ver dig som ko­mi­ker?

– Jag tror det här med stand up är per­fekt för en tjö­tig per­son som mig, jag får lik­som ut­lopp för mitt tjö­tan­de. Nu har jag en ka­nal för allt jag vill ha sagt och jag äls­kar att åka runt i Sve­ri­ge och träf­fa män­ni­skor i oli­ka de­lar av lan­det, ta en pro­me­nad in­nan gi­get och se vad som hän­der i stan. Det ska bli spän­nan­de att se vad som hän­der i Ud­de­val­la. Jag har ju som sagt ba­ra va­rit i Ud­de­val­la den där gång­en på den där kro­gen, så det ska bli kul att byg­ga nya re­la­tio­ner med fol­ket i stan. Det kom­mer bli en bra kväll.

” Det var ba­ra det att de ha­de för­krö­kat he­la da­gen och var ful­la som ägg. Jag fick kanske kon­takt med fy­ra av de 500 som var på plats.

Carl Stan­ley

stand up-ko­mi­ker

Bild: Ro­bert Eldrim

För­u­tom att ko­mi­kern Carl Stan­ley har med­ver­kat i tv-pro­gram som Par­la­men­tet dri­ver han även en Youtu­be-ka­nal och pod­den ”Tom­bo­la Podcast” till­sam­mans med ko­mi­kern Mar­cus Berg­gren. Nu är han ak­tu­ell med sin and­ra sto­ra tur­né ”Född 1996” och ett av tur­néstop­pen blir Östra­bo­te­a­tern i Ud­de­val­la.

Ko­mi­kern Carl Stan­ley är ti­di­ga­re känd från bland an­nat Par­la­men­tet, Släng dig i brun­nen och eg­na sho­wen ”Är­ligt ta­lat”. Nu är han ak­tu­ell med stand up­för­ställ­ning­en ”Född 1996” och på lör­dag änt­rar han sce­nen in­ne på Östra­bo­te­a­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.