Bätt­re sprutt på fon­tä­ner ef­ter dub­belt re­no­ve­rings­ar­be­te

Bohusläningen - - Sidan 1 - Ken­neth Eriksson ke­ne­[email protected]­husla­ning­en.se 0522-994 51

Fon­tä­ner ut­an sprud­lan­de el­ler por­lan­de vat­ten gör ing­en glad. På Sö­der­plan tä­tas läc­kor­na och i Sör­käl­le­par­ken kan en va­dan­de flic­ka i som­mar speg­la sig igen.

Ny be­lys­ning och mark­sten ska gö­ra Sö­der­plan vac­ker igen när fon­tä­nen re­no­ve­ras i grun­den. Re­pa­ra­tions­ar­be­tet in­ne­bär ock­så att vat­ten kom­mer att spe­la i en fon­tän som va­rit torr­lagd i cir­ka 20 år.

Ud­de­val­la kom­mun är just nu i gång med ett re­no­ve­rings­ar­be­te av stans al­la fon­tä­ner.

Folkets park är nu­me­ra bor­ta och över de ti­di­ga­re dans­ba­nor­na har ett nytt bo­stads­kvar­ter rest sig. Dock finns gröny­tan kvar fram­för det som en gång var en­tré till par­ken, med en fon­tän som har sett bätt­re da­gar.

Ett re­no­ve­rings­ar­be­te har

star­tat som ska ge en helt ny bas­säng­bot­ten i stäl­let för den nu­va­ran­de som läc­ker. Mark­sten och be­lys­ning ska åter­i­gen gö­ra Sö­der­plan till en lugn plats med por­lan­de ljud.

Men hur ska själ­va fon­tä­nen ut­for­mas?

– Det är in­te in­köpt än, det kan bli nå­got lik­nan­de som i fon­tä­nen vid Thordéns plats, där vi har ett mun­styc­ke med tio strå­lar. Vi får helt en­kelt se hur många mun­styc­ken vi får råd att kö­pa, sä­ger Anders Löfströms som på sam­hälls­bygg­nad är pro­jekt­le­da­re för re­no­ve­ring­en av stans fon­tä­ner.

Av de fon­tä­ner som finns i cent­rum har fon­tä­ner­na i Mar­grete­gär­de­par­ken och Gustaf B Thordéns plats ny­li­gen re­no­ve­rats till fun­ge­ran­de skick. Fon­tä­nen in­till Hans­sons­ka bron vid Södra Hamn­ga­tan fun­ge­rar ock­så, men även den ska re­no­ve­ras sam­ti­digt som rum­met kring ån får en an­sikts­lyft­ning, be­rät­tar Anders Löfström som ut­ö­ver Sö­der­plans fon­tän även le­der re­no­ve­ring­en av Sör­käl­le­par­kens vat­ten­spe­gel.

Nå­got konst­verk av klas­siskt el­ler sam­ti­da snitt är dock in­te på gång till Sö­der­plan.

– Nej, men det blir liv av vat­ten som por­lar. Det har ald­rig va­rit nå­got konst­verk där. Vi för­sö­ker åter­ska­pa plat­sen som den såg ut för 30– 50 år se­dan, den bygg­des sent 40-tal, sä­ger Anders Löfström som kan tän­ka sig en ro­sen­ra­batt kring fon­tä­nen.

Prin­ci­pen är att

in­te till­fö­ra nå­got nytt, och det gäl­ler även Sör­käl­le­par­ken som in­te haft nå­got spring­an­de vat­ten ut­an ba­ra en vat­ten­spe­gel för skulp­tu­ren Va­dan­de flic­ka. Dock kan det bli med en hi­sto­risk åter­blick med Sör­käl­lan som va­rit ett av sta­dens vat­ten­hål.

– Den gam­la vat­ten­käl­lan finns kvar i en brunn, kanske kopp­lar vi på den sym­bo­liskt någ­ra gång­er om året och fyl­ler på för att flör­ta li­te med då­ti­den, sä­ger Anders Löfström som på­min­ner om att det var i fon­tä­ner­na som sta­dens be­folk­ning förr häm­ta­de sitt dricks­vat­ten.

Fot­not: Fon­tä­nen på Tu­re­borgs torg sköts av Ud­de­val­la­hem.

Bild: Ken­neth Eriksson

Fon­tä­nen vid Folkets park är en av de fon­tä­ner i Ud­de­val­la som ska re­no­ve­ras och få nytt liv i vår.

Ett om­fat­tan­de ar­be­te krävs för att ge liv åt de fon­tä­ner som länge stått torr­lag­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.