Har fler sko­lor än man ”bor­de”

Bohusläningen - - Sidan 1 - Alex­an­der Ek­ström [email protected]­husla­ning­en.se

So­tenäs har två sko­lor mer än kom­mu­nen be­hö­ver, en­ligt de be­räk­ning­ar som lig­ger till grund för det kom­mu­na­la ut­jäm­nings­sy­ste­met.

– Det är ett med­ve­tet ställ­nings­ta­gan­de, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ordförande.

En del i det kom­mu­na­la ut­jäm­nings­sy­ste­met, som var­je år om­för­de­lar 150 mil­jar­der kro­nor mel­lan svens­ka kom­mu­ner, är att med avan­ce­ra­de be­räk­ning­ar slå fast hur många sko­lor var­je kom­mun egent­li­gen be­hö­ver. Men verk­lig­he­ten är of­ta en an­nan, och So­tenäs är ett tyd­ligt ex­em­pel.

Det är tid­ning­en Da­gens Sam­häl­le som gjort en na­tio­nell gransk­ning av hur väl skol­be­räk­ning­ar­na, som allt­så är en del­mo­dell i det kom­mu­na­la ut­jäm­nings­sy­ste­met, stäm­mer över­ens med verk­lig­he­ten.

Re­sul­ta­ten vi­sar att många kom­mu­ner de facto dri­ver långt fler sko­lor än vad de får er­sätt­ning för. Er­sätt­ning­en ska kom­pen­se­ra de opå­verk­ba­ra mer­kost­na­der en kom­mun kan an­tas be­las­tas med för drif­ten av små och dy­ra grund­sko­lor och för att kö­ra långa skol­skjut­sar.

En­ligt Da­gens Sam­häl­les

siff­ror dri­ver So­tenäs kom­mun två sko­lor mer än den ”bor­de”, ut­i­från det kom­mu­na­la ut­jäm­nings­sy­ste­mets be­räk­ning­ar.

– Jag såg den ut­räk­ning­en, och ja, det kos­tar li­te mer att ha små­sko­lor, men det har ju va­rit ett med­ve­tet ställ­nings­ta­gan­de från oss.

Det sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ordförande i So­tenäs, Mats Abra­hams­son (M).

– Hur bra blir det i de jät­testo­ra sko­lor­na? Sta­ten tyc­ker ju att vi le­ver i lyx då, en­ligt de­ras kal­ky­la­tor, och att vi bor­de byg­ga en stor sko­la. Men frå­gan är om vå­ra bo­en­de, för­äld­rar och ele­ver kän­ner sam­ma sak, sä­ger Mats Abra­hams­son, som ock­så ifrå­ga­sät­ter vad en stör­re sko­la skul­le in­ne­bä­ra för per­so­naltät­he­ten.

– Vå­ra ele­ver går ut bätt­re rus­ta­de och hål­ler in­te på med bråk el­ler sten­kast­ning. Det är en sned och kons­tig ut­veck­ling att ef­ter­strä­va sto­ra sko­lor, har man ett stor­stads­per­spek­tiv el­ler ut­går man från ele­vens bäs­ta?

Sam­ti­digt job­bar Al­li­an­sen

i So­tenäs ut­i­från ett in­rikt­nings­di­rek­tiv som den be­slu­ta­de om i mars 2019, och som in­ne­hål­ler ett fler­tal åt­gär­der för att sam­la och om­or­ga­ni­se­ra skol­verk­sam­he­ten. Bak­grun­den: Att So­tenäs kom­mun un­der de kom­man­de åren be­räk­nas få kraf­tigt mins­ka­de re­sur­ser via just det kom­mu­na­la ut­jäm­nings­sy­ste­met, och att ut­bild­nings­för­valt­ning­en där­för mås­te mins­ka si­na kost­na­der med 18,7 mil­jo­ner kro­nor.

Bland an­nat ska fle­ra för­sko­lor sam­lo­ka­li­se­ras, och verk­sam­he­ten i Kungs­hamn om­or­ga­ni­se­ras till en sko­len­het, F-9 med särsko­la, då

Kungs­hamns­sko­lan, Åsen­sko­lan och So­ten­nässko­lan slås sam­man.

En­ligt Ro­land Matts­son

(M), som är ordförande i ut­bild­nings­nämn­den, kom­mer den­na, en­bart or­ga­ni­sa­to­ris­ka, för­änd­ring in­ne­bä­ra att So­tenäs från och med i höst på pap­pe­ret har fy­ra sko­lor och in­te sex.

– Men det är vik­tigt att på­pe­ka att det in­te in­ne­bär någ­ra för­änd­ring­ar i lo­ka­ler­na, sä­ger Ro­land Matts­son.

Skol­bygg­na­der­na för­blir med and­ra ord in­tak­ta, men ham­nar un­der sam­ma ad­mi­nist­ra­ti­va tak.

De­bat­ten om an­ta­let sko­lor i So­tenäs har en lång histo­ria. Ef­ter den stat­li­ga sko­lut­red­ning som pre­sen­te­ra­des för tre år fanns för­slag att om ha som mest tre sko­lor i So­tenäs, el­ler till och med en en­da, stor sko­la.

Op­po­si­tions­rå­det Bir­git­ta

Al­berts­son (S), sä­ger att man från de­ras si­da tve­kar kring vil­ken väg som vo­re bäst att ta när det gäl­ler an­ta­let sko­lor i So­tenäs.

– Vi är in­te kla­ra med det. Vi har be­gärt en sam­man­ställ­ning av vad det skul­le kos­ta att slå sam­man och byg­ga en stor sko­la, men har in­te fått nå­got svar. Det är ju Al­li­an­sen som be­stäm­mer, och de har valt en an­nan väg, sä­ger hon.

Anders Fol­kes­son är eko­nom vid SKR, Sve­ri­ges kom­mu­ner och re­gi­o­ner. Han sä­ger att det är upp till kom­mu­nen om den vill ha fler sko­lor än man får er­sätt­ning för.

– De får kom­pen­sa­tion för fy­ra sko­lor i sy­ste­met. Men många lands­bygds­kom­mu­ner sat­sar ju på till­gäng­lig­het, och det häng­er ihop med skat­te­sat­sen.

I So­tenäs be­ta­lar in­vå­nar­na 21,99 kro­nor i kom­mu­nal­skatt, vil­ket är 1,25 mer än riks­ge­nom­snit­tet.

Bild: Hen­rik Lund­björk/bo­hus­lä­ning­en

So­tenässko­lan i Kungs­hamn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.