Bohusläningen

Mag­nus Harr från Ljungski­le la­gar mat åt Sten­son

- Chris­ter Lind­gren cl@bo­husla­ning­en.se

I Rio de Ja­nei­ro blev det ett sil­ver. Ska det bli ett guld vid OS i To­kyo för Henrik Sten­son krävs det toppre­sta­tio­ner – då är Mag­nus Harr från Ljungski­le en av nyck­lar­na till fram­gång.

Bakom da­gens främs­ta id­rotts­ut­ö­va­re finns en mängd per­so­ner. Det är ma­te­ri­al­ex­per­ter, mas­sö­rer, men­ta­la råd­gi­va­re – och i vis­sa fall koc­kar. Den som Sve­ri­ges bäs­te gol­fa­re Henrik Sten­son se­dan tio år valt att skö­ta mat­håll­ning­en un­der vik­ti­ga täv­ling­ar är 44-åri­ge Mag­nus Harr.

Nu lad­dar pa­ret för än­nu ett OS ihop och Bo­hus­lä­ning­en tog rygg på Ljungski­lekoc­ken för att se nå­got av det som kom­mer att ser­ve­ras un­der som­ma­rens olym­pis­ka golf­täv­ling.

Harr kom­mer från

Munke­dal och det var på Tor­re­by som kar­riä­rer­na i så­väl golf som mat­lag­ning tog fart. Som ju­ni­or var han rik­tigt lo­van­de, men närspe­let svik­ta­de. I stäl­let tog han kökskun­ska­per­na från Ag­ne­bergs­gym­na­si­ets livs­me­dels­lin­je och som­mar­job­bet i gol­frestau­rang­en och ham­na­de i Gö­te­borg på Sjö­ma­ga­si­net, då i väl­kän­de Leif Man­ner­ströms re­gi. Där ut­veck­la­de Harr si­na kun­ska­per i den ma­ri­ti­ma gast­ro­no­min och för­må­gan att job­ba rik­tigt hårt.

– Un­der fri­id­rotts-vm var det nå­gon gång 26 tim­mar i sträck. Det fun­ka­de ju i den ål­dern, be­rät­tar han.

Se­dan har han job­bat bå­de i Sverige och i ut­lan­det. Kän­di­sar har, om ut­tryc­ket tillåts, bli­vit var­dags­mat för Mag­nus Harr. Vid mil­len­ni­e­skif­tet fick han ett koc­kupp­drag i USA där bland an­nat Whit­ney Houston och Do­nald Trump fanns bland gästerna.

Fast ibland får han ny­pa han sig själv i ar­men. Som för­ra året när han fick gå en run­da med Sten­son, Jus­tin Ro­se – som snu­va­de Sten­son på Os-gul­det i Rio ef­ter särspel – och ar­tis­ten Jus­tin Tim­berla­ke.

Kon­tak­ten med gol­fen

har egent­li­gen all­tid fun­nits kvar, till ex­em­pel ge­nom job­bet som krö­ga­re på Lyc­kor­na golf­klubb och de se­nas­te två åren som an­sva­rig för all mat till spe­la­re, spon­so­rer och funk­tio­nä­rer samt 60 000 be­sö­ka­re un­der Eu­ro­pa­tour­täv­ling­en Scan­di­na­vi­an In­vi­ta­tion. Ef­ter två år på Hills golf­klubb i Möln­dal av­görs täv­ling­en 2020 på Bro Hof i Stock­holm och pla­ne­ring­en är i full gång.

– Det är bru­talt myc­ket att gö­ra un­der två vec­kor och minst två må­na­ders pla­ne­ring.

En stor del av ar­bets­vec­kan är an­nars för­lagd till Lax­bu­ti­kens re­stau­rang­er där han är pro­dukt­ut­veck­la­re. Det kom­bi­ne­ras med fa­mil­je­liv, fru och två barn, 16 och 11 år gam­la.

2010 var förs­ta gång­en han job­ba­de med Henrik Sten­son i sam­band med pre­stige­fyll­da Mas­ters på le­gen­da­ris­ka golf­klub­ben Au­gus­ta. Se­dan dess har han va­rit med på Bri­tish Open, US Open och US Mas­ters, men ock­så un­der till ex­em­pel fle­ra upp­la­gor av Ry­der Cup.

I april åker han på nytt till Au­gus­ta. Då blir det till att pac­ka kni­var­na och ska­pa en ar­bets­plats i det hus som en el­ler fle­ra spe­la­re hyr nä­ra spel­plat­sen dit de kom­mer från eg­na bo­en­den i när­he­ten för att äta.

– Jag bru­kar an­vän­da den ut­rust­ning som finns i hu­sen i stäl­let för att kö­pa nytt. Det sak­nas in­te peng­ar, men man får tän­ka på mil­jön ock­så.

– För till någ­ra år se­dan var det of­tast ett gäng spe­la­re och and­ra som jag la­ga­de mat till. Vis­sa mid­da­gar kun­de bli upp­åt 100 per­so­ner ibland, men de se­nas­te åren så har det va­rit det fär­re. I år är det ba­ra Henrik och hans fa­milj så det blir li­te som hem­ma.

Un­der täv­ling­ar­na är

han med på ba­nan el­ler klubb­hu­set till två­ti­den då det är dags att åka och hand­la rå­va­ror för att ha mid­da­gen klar vid sju­ti­den. Att hit­ta bra bu­ti­ker är ock­så vik­tigt och in­te minst vägar för att und­vi­ka kö­er­na som upp­står vid sto­ra täv­ling­ar.

– In­te minst vid ett OS där av­stån­den dess­utom of­ta är bru­ta­la.

Henrik Sten­son äter det mesta och Mag­nus Harr bru­kar an­pas­sa ma­ten ef­ter plat­sen för täv­ling­en. Vid kus­ten blir det of­ta fisk och bra kött in­åt lan­det, men det asi­a­tis­ka kö­ket och myc­ket grönt åter­kom­mer på menyn som of­ta ser­ve­ras i buffé­form.

– Jag tar ba­ra med vis­sa in­gre­di­en­ser om de in­te går att kö­pa på plat­sen, som ja­pans­ka sa­ker som fer­men­te­rad so­ja, fruk­ten yu­zu el­ler kryd­dor. Det har även bli­vit fa­lu­korv från Ud­de­val­la. Det kan va­ra pro­blem att få ige­nom tul­len, men in­för OS lär ju in­te ut­bu­det av ja­panskt va­ra nå­got pro­blem.

– Al­la ska va­ra nöj­da, men jag vet ju vad Sten­son bör äta och vad han gil­lar som han en­ligt trä­na­ren kanske in­te bör äta. Sam­ti­digt gäl­ler det att va­ra på gott hu­mör för att pre­ste­ra. Det gäl­ler att hål­la en jämn ni­vå un­der run­dan och gol­far­na blir allt bätt­re på att lad­da för täv­ling­ar­na med sömn och rätt sorts ener­gi.

Ar­bets­da­gar­na bör­jar vid sex­ti­den med fru­kost. En täv­lings­dag är det of­ta ägg och bacon, frukt och yog­hurt två tim­mar fö­re förs­ta ut­slag.

Allt som ser­ve­ras är in­te nyt­tig­he­ter. Topp­gol­fa­ren äls­kar brow­ni­es med glass och är ett rik­tigt go­dist­roll, av­slö­jar Mag­nus Harr som bru­kar få pac­ka ned re­jält med svenskt små­go­dis när han åker på upp­drag då Sten­son ut­går från hem­met i Flo­ri­da där det svens­ka go­di­set är en brist­va­ra.

– Det är in­te all­tid så po­pu­lärt hos fysträ­na­ren när det kom­mer upp nio ki­lo go­dis på bor­det, men för att lyc­kas mås­te man må bra på fle­ra sätt.

Ar­be­tet som kock för gol­fa­re kom ge­nom ett ma­na­ge­ment­bo­lag och den som Mag­nus Harr job­bat längst mest med är för­re världs­et­tan och fler­fal­di­ge ma­jor­vin­na­ren Mar­tin Kay­mer från Tyskland.

Nu­me­ra sam­ar­be­tar han di­rekt med spe­lar­na och av­ta­len lö­per från täv­ling till täv­ling.

– Fast i ett OS är det själv­klart att job­ba för en svensk gol­fa­re, sä­ger han.

To­nen mel­lan Sten­son

och Harr kan va­ra rå som en sus­hi­bit, men är stän­digt hjärt­lig. I en av många häls­ning­ar skri­ver gol­fa­ren bland an­nat: ”Ha­de jag spe­lat golf som du la­gar mat så ha­de det in­te bli­vit många vins­ter, men du är bra på korv och bröd i al­la fall.”

Även om re­la­tio­nen dem emel­lan nu­me­ra är mer åt vän­skaps­hål­let än det som ar­bets­gi­va­re och an­ställd så får Harr för­stås lön för sitt ar­be­te.

– Jag får en hygg­lig slant för job­bet och även om Sten­son vill be­ta­la mer ser jag upp­le­vel­sen som en vik­tig del av min lön. Att va­ra med på ett OS och de sto­ra golf­täv­ling­ar­na på det här sät­tet är ju nå­got helt unikt.

 ?? Bild: Edvin Berg­ström ?? Mag­nus Harr från Ljungski­le har i fle­ra år la­gat mat åt världs­e­li­ten. Nu lad­dar han, bland an­nat, för OS med den svens­ke stjärn­gol­fa­ren Henrik Sten­son.
Bild: Edvin Berg­ström Mag­nus Harr från Ljungski­le har i fle­ra år la­gat mat åt världs­e­li­ten. Nu lad­dar han, bland an­nat, för OS med den svens­ke stjärn­gol­fa­ren Henrik Sten­son.
 ?? Bild: Edvin Berg­ström ?? i kö­ket i ljungski­le bju­der koc­ken in för att vi­sa prov på si­na fär­dig­he­ter.
Bild: Edvin Berg­ström i kö­ket i ljungski­le bju­der koc­ken in för att vi­sa prov på si­na fär­dig­he­ter.
 ?? Bild: Edvin Berg­ström ?? Harr har kom­po­ne­rat en egen lax­rätt som han kom­mer att ser­ve­ra un­der OS i Ja­pan.
Bild: Edvin Berg­ström Harr har kom­po­ne­rat en egen lax­rätt som han kom­mer att ser­ve­ra un­der OS i Ja­pan.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden